torsdag 2. januar 2014

DET SISTE BUDSKAPET FRA ERKEENGEL MICHAEL / RONNA HERMAN "OVERGANGSRITUALE INN I EN FEMTEDIMENSJONAL VIRKELIGHET" Overført Gjennom Ronna Herman, LM-01-2014

Høyt Elskede Mestere, dere er for øyeblikket i ferd med å bli deres ekte, autentiske Selv gjennom oppstigningsprosessen som innebærer stadig voksende sykluser av Sjelevekst. Din Oversjel – Høyere Selv driver deg alltid videre fremadgående og oppadgående inn i Lyset til mer komplekse og mektigere bevissthetsfelter. Kvaliteten av dine erfaringer og opplevelser i livet blir bestemt av frekvensene i dine tanker, øyeblikk for øyeblikk. Jo mer energi du legger i en tanke, sammen med repetisjonen, bestemmer hvor raskt et tankemønster vil manifesteres, og hvordan det vil innvirke på deg i din nåværende virkelighet. Dine tankeformer stråler utover i et Uendelighetsmønster hvor de forener seg med samsvarende energifelter av bevissthet – et spesielt nivå av massebevissthetsenergi innenfor det underdimensjonale livshologrammet som du for tiden eksisterer i. Frekvensene av frykt og negativitet er svært kraftfulle og mektige i den tredje/ fjerdedimensjonale strømmen av massebevissthet. Hvilke som helst negative følelser som måtte være sterkest i enhver situasjon, vil hele tiden bli presentert for deg på ulike måter, inntil du omdanner den disharmoniske energien til Lysmønstre av en høyere vibrasjon.

Etter hvert som mer og mer av deres gamle virkelighet svinner hen og dere går dypere inn i ikke-kartlagt territorium, må dere lære å ha tillit og ha tro på at fremtiden utfolder seg til fullkommenhet, uansett hvor kaotisk og nedbrytende den måtte synes å være til tider. Først må du lære å stole på deg selv og dette kan være det aller vanskeligste skrittet, for du er blitt lært at andre er klokere enn deg, og at de vet hva som er best for deg. Dette kan ha vært sant da du var et barn; men nå er du imidlertid en voksen person med en gyllen mulighet foran deg, for visdommen til de høyere universelle sannhetene er nå tilgjengelig for hele menneskeheten. Vi i de høyere riker er her med mektige krefter for å hjelpe dere til å oppnå Selvbeherskelse og for å gjenvinne din rettmessige tilstand som et Menneske Fylt av Ånd (Spirit-infused, human Being).
I en eller annen form, har dere alle gitt bort kraften deres i de fleste av deres inkarnasjoner på Jorden. Du ble betinget av og vant til det som er blitt kalt “flokktilstanden”, hvorved andre i autoritetsposisjoner satte reglene og fortalte deg hva du skulle gjøre. Enten du liker det eller ikke, holdt du fast ved det aksepterte, innskrenkende dogmet på den tiden, for det føltes tryggere enn å gjøre motstand og forsøke å kartlegge din egen kurs.

Et viktig element i Selvbeherskelse, er å lære å fungere gjennom det Hellige Hjertets intellekt. Når du styrker forbindelsen mellom ditt Hellige Sinn og ditt Hellige Hjerte, vil du begynne å få tilgang til Sjelens visdom, ditt Høyere Selv og ditt Selvs flerdimensjonale fasetter. Din Sjel, ditt Høyere Selv, dine Guider, Voktere og Englehjelpere kommuniserer med deg gjennom ditt Sjeleselv og ditt Hellige Hjerte. Åndens hviskninger i den ikke-oppvåknede, blir en mektig stemme av kjærlig visdom og trøst når du våkner opp til din egen Guddommelighets styrke og majestet.
Chakra systemet ditt var beregnet til å fremkalle og integrere SkaperLys og Skaperenergi i den menneskelige kroppen, så vel som å romme alle egenskapene, kvalitetene og dydene til ditt Guddommelige Selv. Funksjonen til kjertelsystemet er å overføre denne energien til materiell substans, for å bli brukt av den fysiske beholderen. Dere lærer på nytt hvordan dere skal puste på den måten dere opprinnelig var beregnet til å puste, som gir deg tilgang på Prana, Livets Pust, og også hjelper til med integreringen av den rene Skaperessensen av Liv, kalt Adamantine Partikler. I disse første gylne tidsaldrene, ble disse vidunderlige verktøyene og teknikkene brukt uten forvrengninger, for å manifestere ubegrenset energi, og de forenklet skapelsen av alt som var nødvendig for å leve i bekvemmelighet og overflod. I disse vidunderlige tider, var Jorden et ekte paradis kalt EDENS Hage (the Garden of EDON).
For å kunne få tilgang til og forbindelse med den høyere mentalkroppen, må du anstrenge deg for å holde deg sentrert i det Hellige Hjertet. Denne prosessen kan bare settes i gang så snart som du har en solid og god kontroll på din fysiske/emosjonelle kropp. Det bevisste sinn må ha perioder med stillhet for å kunne avstemme seg med de subtile hviskningene til Sjelen og ditt Høyere Selv. Du vil oppnå fred i sinnet ved bevisst å puste gjennom det Hellige Hjertet (Uendelighetspusten), som blir en naturlig måte å puste på straks du har etablert Uendelighetsmønsteret i din fysiske beholder, og praktiserer teknikken inntil den blir en vane. Det er ekstremt viktig at du lærer å pusteoppmerksomt. Gjennom prosessen med fokusert pusting – ved å følge pustens vei – vil du gradvis bli oppmerksom på de ulike delene av kroppen din. Dine Kroppselementalers signaler på ubehag eller sykdom er i begynnelsen svært subtile. Hvis du ikke tar hensyn til disse signalene, vil de gradvis utvikle seg til smerte eller muligens til en alvorlig sykdom.

Mens den eksisterer i de innskrenkende feltene i den tredje- / lavere fjerdedimensjonale verden, har menneskeheten bare tilgang til den Opphavelige halvspektrums Livskraftenergien som skaper primitiv materie og skaper utviklingsgrenser. Vi har tidligere snakket om det materielle bevissthetsplanets strukturer, og hvordan de strukturerte overbevisningene dere har skapt sperrer dere inne, begrenser og innskrenker dere, likeså effektivt som enhver fysisk struktur kan. Din fysiske kropp kan være en beholder av fryd, glede og frihet, eller den kan være et fengsel av smerte og begrensninger. Dine forhold, jobben, familien eller åndelige overbevisninger kan være vakre, givende og bringe en følelse av egenverd, tilfredshet og prestasjon, eller de kan være en tung byrde og får deg til å føle deg lite verdsatt, verdiløs og berøvet for kraft.
Vi har ofte sagt at å gå ut av din komfortsone og den kollektive bevissthetens overbevisningsstruktur, er en svært modig ting å gjøre. Og tappert gå ut for å søke og leve din egen sannhet er det første skrittet med hensyn til å ta tilbake din personlige kraft. Når du frigir fortidens lenker og kommer til den forståelse at du har kontrollen over din fremtid, begynner du prosessen med å våkne opp til ditt potensiale som en Mester Medskaper. Etter hvert som du vinner visdom og begynner å nyte de positive resultatene av dine bestrebelser, begynner du å stole på deg selv og din dømmekraft. Din multisensoriske persepsjon (oppfatning via flere sanser) utvides og blir sterkere, og du lærer å se på både de positive og negative resultatene av dine valg fra et høyere ståsted, og dermed lærer du gradvis å ta avgjørelser fra et hjertesentrert standpunkt. 
Du lærer at for å kunne skape din egen virkelighet av glede, harmoni og overflod, må du bestrebe deg på å oppdage og integrere dine egne høyeste sannheter, og deretter leve ut din personlige filosofi etter beste evne. Gjennom opplevelse og erfaring har du lært Karmas regler, de smertefulle årsak og virkning resultatene av forvrengt tanke og handling. Gjennom alle evighetene av tid, er dere blitt dyktige medskapere i de materielle eksistensrikene. Gjennom mye anstrengelse og øvelse har dere lært å forme Opprinnelig Livskraftsubstans til et mangfold av former, mange av disse var elegante og inspirerende, og andre av disse var forvrengte, for de var en gjenspeiling av deres forminskede vibrasjonskraftfelt.
Prosessen med å oppstige i de høyere dimensjonsriker med større og mer strålende Lys, krever at du streber etter å forene din jordiske bevissthet med hvert høyere vibrasjonsnivå av Gudsbevissthet. Den Store Planen var utformet slik at din gjeninntreden inn i de høyere riker ville bli oppnådd gjennom integreringen av de Hvite Ild Frøatomene som er lagret i Diamantkjerne Gudscellen til hver av de mer avanserte fasettene av ditt Høyere Selv. En etter en, gradvis, integrerer du viljestyrken, visdommen, egenskapene og kvalitetene til hver større fasett av din OverSjel. Hvor hurtig og lett du oppnår dette er opp til deg, for du ble gitt DEN FRIE VILJENS gave, som er en viktig bestanddel innenfor den store planen for denne Underuniverselle opplevelsen.

Hver eneste fasett av Skaperbevissthet i dette Underuniverset har opplevd Sjel-kropp fragmentering, og hver eneste Sjel, på hvert eneste nivå og stasjon av Eksistenstilstand, befinner seg nå i prosessen med helbredelse og gjenforening med de mange fasettene av Seg Selv. Du vil integrere så mange fasetter av Selvet som det er menneskelig mulig mens du er i din nåværende fysiske beholder, og prosessen vil fortsette når du reiser gjennom de høyere eksistensriker. Dere er biologiske datamaskiner (bio-computers) med harmonisk resonans. Hver av dere er et kompleks Vibrasjonsvesen. Dere er blitt vant til den langsommere, tettere energien i den tredje/fjerde dimensjon; dere er imidlertid i prosessen med å balansere, harmonisere og løfte deres kraftfelts resonans, for å kunne oppstige til en mer foredlet, høyere dimensjonal Værentilstand. 


Du må huske at du er en unik fasett av Skaperen, og du skulle verdsette din unikhet mens du anstrenger deg for å vende tilbake til ditt Guddommelige Selvs Enhet. Du har en overflod av erfaring og visdom å dele med de mangfoldige fasettene av ditt Selv, og dine suksesser er blitt behørig registrert i de Kosmiske Opptegnelsene for fremtidig referanse. Du lærer å slette fra hukommelsen din og befri deg fra begrensningene i den kollektive bevissthetens overbevisningssystem; og via dine Pyramider av Lys i de høyere dimensjoner, lærer du også å sveve inn i de mer foredlede bevissthetsriker. Hver gang du gjør dette, bringer du gradvis med deg tilbake i din fysiske beholder og ditt aurafelt, en del av de oppløftende, harmoniske frekvensene i de høyere riker, som bygger et sterkere, mer strålende og utvidet kraftfelt rundt deg.

Når du er fylt til randen av Kjærlighet/Lys og din OverSjel – Høyere Selv er den som har ledelsen i ditt liv og dine opplevelser, bekymrer du deg ikke lenger om å få din del av Kjærlighet, rikdom, respekt og så videre, for bekreftelsen på hvem du er stråler ut fra ditt indre. Det er da du går inn i det høyere vibrasjonsmoduset til en Egenmester, og det lille selvet eller ego ønskekroppen vender tilbake til sin rette rolle som en tjener av Sjeleselvet. Du vet uten et fnugg av tvil at du har tilgang til din Guddommelige fødselsretts rikdommer, dyder og talenter, og at du skaper din egen virkelighet via dine frøtanker, intensjoner og handlinger. Gruppebevissthet og samhandling blir viktigere for deg enn individuelle vennskap. Du utvikler altomfattende, betingelsesløs Kjærlighet til alle, og du er ikke lenger fullstendig avhengig av noen som helst person eller noe som helst i det fysiske riket.
Når du påkaller ditt Høyere Selv hver dag før du står opp, og ber om at du blir sluttet til og avstemt med ditt Guddommelige Selvs Vilje for ditt største og høyeste gode, vil en sjakt av gyllent/hvitt Lys omgi deg, hvert eneste øyeblikk, når du går ut i den tredje/fjerdedimensjonale verden. På denne måten gir du ditt Sjeleselv tillatelse til å veilede, inspirere og vise deg vei. Du vil styrke forbindelsen mellom ditt Høyere Selv, Engleriket og de mektigeLysvesenene, slik at de kan begynne å kommunisere med deg gjennom din intuisjon, og de vil hjelpe deg med å ta de høyeste valgene hvert eneste øyeblikk av dagen din.
Alt utvider seg fra sentrum og utover, inkludert all skapelse. Jo nærmere du er sentrum, jo mer Gudskraft og utstråling vil du besitte. Etter hvert som du skrider fremover på veien av høyere Selvbevissthet som et skinnende Lysvesen, vil hellig Kjærlighet, en jublende glad, uforstyrret oppførsel, sammen med et intenst ønske om å stå til tjeneste for andre gjøre seg gjeldende og være rådende.
Gjør det omhyggelig til en vane å fokusere på hva som er riktig i ditt daglige liv og verden, og begynn å danne deg et bilde av deg selv slik du ønsker å bli. Vi har understreket at du må praktisere ikke-bedømmelse og det inkluderer bedømmelse av Selvet. Husk, du har nå tilgang til alle Skaperpartiklene av Lys/Liv som du kan fremkalle i ditt Hellige Hjerte, og vær alltid klar over at disse Adamantine Partiklene i Skapelsen bare kan bli aktivert ved hjelp av din rene kjærlige intensjon.
Tro er en iboende fasett av tillit: tro på deg selv og din bedømmelse, tro på dem rundt deg som har vist seg å være pålitelige og hederlige, tro på vår Fader/Moder Gud, de Universelle Lovene, og den Guddommelige Blåkopien for menneskehetens fremtid. 

Vi snakker ikke om blind tro, for det er en annen måte å gi bort kraften din til noen andre på – deres lære eller regler. I deres materielle verden, blir tro bygd gjennom handlinger og positive resultater, en funksjon av sinnet som blir filtrert gjennom Hjertet. Hjertet er både en magnetisk og utstrålende virvel (vortex), og det er skattkammeret for den sanne kilden til menneskelig kraft. Ditt Hellige Sinn holder frøtankene til fortiden din og fremtiden, og det er din personlige kilde til den Guddommelige viljen og kraften fra vår himmelske Fader/Moder Gud. Dine frøtanker for fremtiden må ruges ut i det Hellige Hjertet, og de Adamantine Partiklene av Skaperlys må antennes av din altruistiske (uegennyttige; uselviske) Kjærlighet. Ved dette blir de manifestert i verden av form gjennom din rene intensjon og dine rene handlinger. Overflod av alle slag blir en naturlig manifestasjon når du har et harmonisk forhold til Ånden og den Guddommelige Planen for alles største gode.

Mine inderlige Høyt Elskede, det kan virke som om verden og deres personlige liv faller fra hverandre. Din personlige virkelighet er foranderlig og endrer seg så raskt at du føler det som om du lever på “flygesand.” Prøvelsene og utfordringene er så dramatiske og skjer så fort at du føler deg overveldet og ofte lurer på: “Hva gjør jeg galt og når vil det ta slutt?”
Husk hva vi fortalte dere om the Den Residerende på Terskelen og Tilstedeværelsens Engel som står vakt over Lysportalen? Dere, Veiviserne og den utpekte Fortroppen, rydder den Hellige Veien, og dere legger grunnlaget for den Guddommelige Blåkopien/frekvensene til den Nye Tidsalder. For å kunne gjøre dette, må dere rense ut og harmonisere den betydelige andelen av uharmoniske vibrasjonsmønstre som fortsatt er igjen i deres fire lavere kroppssystemer: det fysiske, mentale, emosjonelle og eteriske.

Dette er nødvendig for at du skal kunne integrere så mye av “utstrålingen” til de nye, mer kraftfulle Guds-strålene som mulig – den mektige og forvandlende Essensens til Skaperen – som nå bombarderer Jorden og menneskeheten. Vi har fortalt dere at situasjonene dere nå opplever ikke er spesifikke “karmiske handlinger” som dere rydder ut, for millioner av dere har gått inn i en Tilstand av Nåde, og er ikke lenger berørt av fortiden. De er en renselsesprosess eller et “Overgangsrituale”, som er en nødvendig renselses- og opprydningsprosess, slik at du kan gå gjennom porten eller “Portalen av Lys” inn i de opphøyde rikene til din fremtidige verden. Tilstedeværelsens Engel åpner langsomt Portalen slik at mer og mer Lys kan skinne gjennom og hjelpe deg til å fullføre dette Overgangsritualet. Dere nærmer dere slutten på “transformasjonstunnelen”, mine Høyt Elskede, og vi oppmuntrer dere til og “VÆRE STØDIGE, STABILE OG TROFASTE”. Dine daglige og nattlige bønner/mantras skulle inkludere: “JEG SKAL SEIRE”.

Vi er alltid nære for å gi deg styrke når du vakler, for å dele vår visdom når du er forvirret og ikke vet hvor du skal vende deg, men først og fremst er vi her for å elske deg nå og for evig og alltid.
JEG ER ERKEENGEL MICHAEL

Ingen kommentarer: