fredag 27. november 2009

Iliuka - sluttord - 28.10.2009

Om den søker at se tidens komme, så er der óg lik den ei skal se alt i transformasjoner er i ett nu. Alt er der til langsomme utfoldelser for den store galaktiske tanke.
Så vil den óg se hva der så er av identifikasjoner for hva der skaper til ’prints’ (avtrykk) på marken, spesifikt i de engelske øer. Alt er der óg lik der skaper til kommunikasjonens vokst for hva der tales de store universelle språk. Universelle språk tilhører óg alt hva der vokser og gror og alt hva der lever og ånder i dyr og medmenneskebarn.
Der er viktig at skape frendenes vibrasjoner med alle. Der er viktig at kjenne at overprøve hvorledes den bliver nedtonet av kraften, og at se hvorledes den til tross skal vokse til alt større selvets opplevelser, og ei lytte til sådanne nedtrykkelser.
Der er viktig at den ser sine egne selvs verdier alt like fullt lik den er en intergalaktisk vesen. Således vil den óg erfare alt hva der er på sin Jord av alt høyere, lysere, og alt i intense kolørers frekvenser. Alt der er skal gløde alt mer lik en konsekvens av Moder Jords magma glødenheter. Således er der óg hva den kan skue for Aurora Borealis. (Nordlyset). Alt er der i høyere intensiteter, lik den nye Moder Jords språk.
Høyere frekvenser skaper høyere turbulenser, skaper høyere gleder og gøy for våre himler, og skaper alt mer hyss for medmenneskebarn. Dog like fullt, livet er lik tivoli.
Gledes for alt hva der er! Og søke at fylle hjertet med de gleder. Søke lik den ei fanges nu i bekymmer.
Og så kan den kaste 2012 til ilden! For der er alt viktig for 2011 og 2014 og 15 og 16, og til evighets tid! Der finnes ei nogen begynnelse. Der finnes ei nogen ende. Alt er, 2012 eller ei. Frydes for alt hva der er. 2012 er óg i symboler.
Se hvorledes den dualistiske tanke forenes, hvorledes der så er modenheter for oppløftelser til den trigonale energi. Så er der en ny tid. Den nye tiden skal den ei vente på. Den er nu.
Alt hva den søker at se sine egne guddommeligheter skal den ei vente med. Se hva der fins alt nu. For alt hva den ser av guddommelighet i alt hva der finnes ikring sitt selv, så er der óg lettere at erkjenne sin egen glans.
Alt er der forgyllet efter Skaperens Ånd. Således skal den ei søke noget for depresjonens tanker. Den skal skape fryd og gledenheter. Så er der óg til gleder og til gavn, lik energier for alt hva der lever, kosmisk eller jordelige.
Alt er der så i forendringer. For der må blive så, lik kildene fornyes. Således er der óg, alt skaper til renelser. Behovet er sådant for hele Universum. Alt hva der vokser i sin egen galakse er óg til at mottages lik inspirasjoner for alt hva der skal vokse i den store kosmiske bevissthet, - alle tankers fødelser, og alle tenkte tanker.
Ei skal den søke at skjule nogle tanker i skyggen av sitt selv. Se, alt er der til vokst for den store kollektive bevissthet.
Ei skal den opphøre at tenke. Dog den skal opphøre at gruble.
Den skal lettere se de tanker der flyter er óg til gavn for sine granner og sine pus, og alt hva den nu lever med.
Velsignet være alt hva der lever, og alt hva der tenkt er!
For tenk om der ei fantes nogen tanke? Så blev der en tomhet. Tomhetens lengsler er noget menneskebarnet søker at fylles.
Dog ei skal den søke at se efter de grønere enger på den annen side av sin klode. Være i den eng den lever nu! Således vil den óg kjenne smaken av liv, smaken av fryd, og smaken av gleder. For der er liv i alt hva der lever.
Vi takker for ilden, og alt hva der opplyser.
Vi takker for medmenneskebarns bevisstheter, og fred.
Vi takker for alt hva der var, alt hva der bliver, og alt hva der er.
Bære fred! Og velsignet være søte føder.

Konu Ekatah.

Lysbærer!

Iliuka 28.10.2009
Hvorfor er jeg her i kveld?
Lik den selv søker, så er der lik den óg ser; alt hva den selv er, byder energier til sine nester. Den er en lysbærer til denne flokk. Konu Ekatah.

Fem kritiske år i vente?

Kan du si noe om de neste fem årene som skal bli så kritiske?
Vi ser; der er beroende på øyet som ser og sansenes opplevelser. Om den søker at bevare den harmoniske hjertets frekvens i sitt selv, så ei ser vi der er noget kritisk.
Det var bra.
Og en liten godis hver tirsdag. Konu Ekatah.

Bevissthet

Iliuka Røros 28.10.2009

Bevissthet og Ny energi, den er Direkte og Alt.
Så er det.
Kan du si litt om det?
Den nye energis vibrasjoner er lik tilførelser av alt høyere bevisstheter, bevisstheter der alt eksisterer, dog der er i dypere energiers lag av menneskebarn. Således er der til gjenopplivelser av de gamle, eksisterende bevisstheter. Så er der lik ulike og vitenskapelige betonelser; Hva er der dog en bevissthet? Menneskebarnet er noget forvirret til at tilkoble bevissthet til en gjørende kraft, dog ei er det. Bevissthet er alt hva der er. Således er der óg lik den skal se bevisstheten i alt hva der er ikring. Alt hva der vokser av pulsasjoner i Universum skaper óg høyere frekvenser i sin egen bevissthet. Den vet uten at vite at den vet. Således er der óg lik der søker at tilføres noget av Den store kollektive bevissthets kilde. Alt i små doser. Nogle stunder lik oppvåkninger, nogle stunder lik bombardementer, nogle stunder lik plutselige innsikter. Alt efter målt efter behovet for mottageligheter og modningheter, alt efter for hvor der skal anvendes noget dertil. Således, om den selv kunne måle sin tid imot tiden den lever her og nu, så ligger den, og sitter den, og hviler den noget lik 68 storsoler innen sin tid nu. Den er forut sin tid. Vil den komme tilbake til denne tid?
Ja.
Så bliver den ei megen år gammel. Konu Ekatah.
Iliuka sier vi kan forsvinne i ett nu.
Korrekt.
Kan du eksperimentere med en av oss her nå i rådet?
Ei ser vi der er klokt.
Hvorfor er ikke det klokt?
For der er således bundet i sjelenes pakter, lik der finnes av den store universelle tids begrensninger. Således er der óg lik den vil se at synliggjørelser av hva der før var skjult, er alt høyere av hva der tales galaktisk prioritet, enn at usynliggjøre noget der alt er i materisk vibrasjon. Der kommer efter.

DNA

Iliuka - Røros 28.10.2009

Kan du si noe om DNA’et i denne forandringens tid?
Lik der er av ulike individers opplevelser, om der er menneskebarn, om der er dyr. Således er der til påvirkninger av spesifikke bestrålinger av den store kosmiske bevissthet. Således er der óg for menneskebarn at se; hva der tilføres av galaktiske stråler er noget der påvirker hva der tales DNA’s profiler. Så er der óg om den søker tilbake i tiden. Under tider den levede for Lemuriens riker, der var alt flere bevissthets tanker ikring hva der er av sådanne profiler. Der er noget der er forglemmet og noget der er skapet til avgenelser. Dog der nu oppbygges lik menneskebarnet skaper en tolerans til hva der tales høyere verdier av de store kosmiske bestrålinger, til eksempel gammabestrålinger. Således menneskebarnet nu, gjennom de genetiske manipulasjoner der tilføres, er til at noget skape om sitt selv til høyere kosmiske enheter der kan transformere sitt selv ikring i den store Universums skapelse. Således er der lik der vokser til alt større immuniteter imot, der tales, bestrålinger. Konu Ekatah.

Blåkopien som ligger der, er den intakt?
Så er der for nogen, dog ei for alle. Alt er der så lik der tilføres gjennom den synlighets manifestasjon der bliver for hva der før var skjult. Således i tider Himmelen nedstiger til Jorden, således er der lik der skaper til aktiviteter for alle. Konu Ekatah.

torsdag 12. november 2009

Iliuka-spøk!

Er det noe galt med blodet?
Vi ser der er ekstremt lave verdier av rødvin! (latter)
Gjør noget ved sådant!  Så bliver der vel.

Melke-allergi

Iliuka svarer:

Hvorfor har menneskene mer melke-allergi nå enn før?
Lik der finnes således av genetiske bedervelser av melkens produkter, således er der og lik der beskrives av våre himler lik jordisk skitt, og så bliver der til slagg for menneskebarnet der ei er god. Konu Ekatah.

Påvirkninger av Solflekker

Iliuka svarer:

Det er lavest aktivitet på over 50 år nå. Hvordan påvirker det Jorda, spesielt?
Lik der skaper til forfremmelser, av hva der tales for hva der er din Moder Jords Magmastrømninger, lik der så er til forberedelser nu til hva der tales den magneto forendring. Således er der og for ulike annen kloder lik påvirkeligt av hvorledes Fader Jord byder energier til alt hva der sirkulerer i Moder Jord. Så er der og lik den ser der finnes samhørligheten og samspillet imellom Fader Sol og Moder Jord er nødvendig. Hvor i der så er alt for solen at forberedes til hva der tales de store bestrålninger lik der så er en ny stadium for alle soler i heledelen av Universum. Om der så vil se, så er der forvandlinger av nogle soler til Super Novas, lik den og vil se der finnes nogle soler der faller til at blive lik dverger. Så vil den og se ulike soler i himmelen slukne. Dog Solen av Faderens Ånd vil så skape nye frekvenser i bestrålinger alt mer intenst og alt mer intergalaktisk vibrasjoner for så at se nødvendigheten av Moder Jord at noget skape nye vekster der beskytter igjennom den ytre atmosfære. Ei er det i onosfærer, ei er der stratosfærer dog der så nogen i annen himmel lik der var for tusener og tusener storsoler tilbake vannets beskyttelse lik planetens hinne skapes. Konu Ekatah.

Påvirker det menneskene også?
Lik der så lik skapes så der tales hjertets flimmer for nogle menneskebarn der søker at tale med sin doktor. Doktor undrer, hjertet undrer, dog flimmeret er. Og således er der til påvirkeligheter for de langsomme forendringer for menneskebarn. Og ei nogen av menneskebarnet undrer hvorledes der er for pelsvesener der vandrer i skogen om de og har hjertets flimmer og  det har de. Konu Ekatha.

Endringer i DNA

Iliuka svarer:

Lik der er av ulike individers opplevelser, om der er menneskebarn, om der er dyr. Således er der til påvirkninger av spesifikke bestrålinger av den store kosmiske bevissthet. Således er der og for menneskebarn at se hva der tilføres av galaktiske stråler er noget der påvirker hva der tales DNA `s profiler. Så er der og om den søker tilbake i tiden, under tider den levede for Lemuriens riker. Der var alt flere bevissthets tanker i kring hva der er av sådanne profiler. Der er noget der er forglemmet, og noget der er skapet til avgenelser. Dog der nu oppbygges lik menneskebarnet skaper en tolerans til hva der tales høyere verdier av de store kosmiske bestrålinger til eksempel gammabestrålinger. Således menneskebarnet nu, gjennom de genetiske manipulasjoner der tilføres, er til at noget skape om sitt selv til høyere kosmiske enheter der kan transformere sitt selv i kring i den store Universums skapelse. Således er der lik der vokser til alt større immuniteter i mot der tales bestrålinger. Konu Ekatah. 

Blåkopien, er den intakt?
Så er der for nogen, dog ei for alle. Alt er der så lik der tilføres gjennom den synlighets manifestasjon der bliver, for hva der før var skjult. Således i tider himmelen nedstiger til jorden, således er der lik der skapes til aktiviteter for alle. Konu Ekatah.

Når menneskene Lemuria-nivået igjen nå?
Så vil det for nogen. Lik der ei er alle der skal søke at være sådant i lyset, lik der og er nogen der skal betrakte lyset, lik der og er nogen der skal bære fram informasjonen av verbale interesser. Således er der og noget der skaper til bevisstheters forhøyninger ikring hva der så vil nedstige av den store altets stjerne. Således er der lik der skapes mangfoldigheter i bemøtelser av Extra Terrestrials gjennom og for hvorledes den ser bemøtelser av hva den selv definerer lik åndelige sfærer. Konu Ekatah.

lørdag 7. november 2009

Du er Nøkkelen

"Den eneste nøkkelen til universet, er Deg ...
Nøkkelen til universet, er anerkjennelsen av
din egen storhet ...
Når du finner denne nøkkelen, finner du deg
selv ... din nøkkel, din egen vei."

Hilarion