lørdag 30. november 2013

Planet Alert December 2013 - By Admin on behalf of Mahala, on November 25th, 2013 - Happy Thanksgiving and Hanukkah

"I would like to wish everyone in the United States a Happy Thanksgiving. Have a wonderful day of celebration. Hanukkah also starts the same day as Thanksgiving. Hanukkah is a Jewish celebration that is also called the Festival of Lights, or the Feast of Dedication. It is an eight day celebration commemorating the rededication of the Holy Temple (the second Temple) in Jerusalem. For those who celebrate this festival, may you manifest a wonderful holiday!

Thanksgiving is the one day of the year when people in the United States stop to give thanks for their blessings. Maybe it is time to start a new movement and give blessings every day. Maybe we could create an Attitude of Gratitude. Instead of complaining and being critical of people and things, let’s turn that energy around to one of gratitude. That might just change your life. 

We used to sing a song at our church called: I Love myself the way I am. It goes like this-I love myself the way I am. There is nothing I need to change. I’m beautiful, I’m wonderful, I’m the best me I can be. That is just part of the words and the rest are also very beautiful.  Most of us never give ourselves enough credit for the beautiful Beings we have evolved into. If each one of us would just praise ourselves, be grateful for everything and manifest love, what a wonderful world we would create.

Our group is having a celebration on December 8, 2013 and I would like to invite you to attend it if you live in the Pacific Northwest. It is called The Convening of Light, and will be a joyful celebration to create a new paradigm on Earth. Our goal is to manifest Heaven on Mother Earth.  (H.O.M.E.)   Please check out:  www.theconveningoflight.wordpress.com

We also have the great comet Ison at the closest point to our sun on November 28th. There has been a lot of controversy over what this comet is, or is not. At least 20 years ago I read an article in the regular news, about an object called Nemesis that the Astronomers had discovered and it was heading for Earth. The expected arrival time was to be the year 2012. A couple of weeks later I read another article saying they had recalculated the orbit and it would be here later. It is here now." forts.

"ER DU KLAR TIL Å LEGEMLIGGJØRE DIN HELLIGE ILDENERGI?" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-12-2013

Så kommer Ronna på norsk også denne gangen, oversatt av Solfrid SolEra!

Høyt Elskede Mestere, dere kom fra fjerntliggende Universer, Under-Universer, galakser og planeter langt borte herfra, og dere brakte med dere et vell av kosmisk informasjon, som var lagret i deres Hellige Sinn for fremtidig tilgang. Det var strenge krav dere måtte bestå og høytidelige løfter dere måtte avgi. Dere gikk med på å komme til Jorden under denne viktige og betydningsfulle utviklingstiden, og deretter inkarnere i høyst forskjellige og ofte under svært vanskelige omstendigheter. Du avla et løfte om at når tiden var inne for deg til å gå ut på oppstigningsveien, ville du tillate oss å tilsidesette din frie vilje, slik at vi kunne ta de skrittene som ble ansett for å være nødvendige for å vekke deg opp. For mange resulterte dette i en Sjelesammensmeltning, og andre som allerede hadde våknet opp til deres Sjeleselv, var klare for en sammensmelting med en fasett av deres Høyere Selv. Når Sjelen til slutt smelter fullstendig sammen med det Hellige Hjertet, er det en storartet gjenforening av monumentalt omfang. Når dine intensjoner er bestående av visdom belagt med Kjærlighet, og blir projisert med renhet, blir du en kraftfull Hellig Ildenergi kilde.

Denne oppvåkningen resulterte i en masse- Guddommelig misnøye blant det vi vil kalle den “høyere garde”. Dere har alle opplevd noen av de mangfoldige og betydningsfulle transformasjonene som har funnet sted blant massene. Dere har også observert eller er blitt berørt av de tiltagende Jordforandringene som har økt i frekvens, og fortsetter på en regelmessig basis. De fleste av dere, som bevisst har gjort en innsats for å gjenvinne deres Guddommelighet, gjennom hvilke som helst midler dere var/er tiltrukket av, er blant denne høyere Sjelegruppen. Dere gikk med på å være eksemplene, og dere er villige til å gjøre alt som står i deres makt for å gjøre veien lettere for andre, ved å bli voktere av Lys, Veivisere og Verdenstjenere. I tidligere tidsaldre, var oppstigningsprosessen bare tilgjengelig for dem som inkarnerte som innvidde fast og stødig på veien – som disipler hvis misjon var å forankre så mye Guddommelig Lys og å frembringe så mye kosmisk visdom som mulig. Den tiden er forbi. Det er en tid med masseoppstigning, for alle planetene, solsystemene, galaksene og Under-Universene i dette Universet er aktivt involvert i en enestående oppstigningsprosess. Skapelsens hjul beveger seg alltid i spiralform nedadgående eller oppadgående, innover eller utover, avhengig av tidens mektige kosmiske syklus.

Det Høyere Bevissthetssinnet (The Superconscious Mind) og de mange fasettene av ditt Høyere Selv er forbindelsen til de Åndelige riker. Først vil du kanskje begynne å få glimt av informasjon/inspirasjon via dine intuitive evner og under meditasjon. Sinnets krefter blir i høy grad forsøkt og forsterket når en aspirant på veien blir dyktigere og mer komfortabel med hensyn til å bruke de høyere frekvensmønstrene til det Hellige Sinnet. Som et resultat av å koble seg på de høyere frekvensriker i hjernestrukturen, vil en god del av dine minner om tidligere hendelser begynne å blekne når du beveger deg ut av riket til den instinktsmessige hjernen/sinnet og inn i riket til det Høyere Sinnet.  Oppstigning er bevissthetsutvidende, en prosess med å gå fra en bevissthetstilstand til en annen. Bevisstheten utvides til å inkludere hele menneskeheten, Jorden, solsystemet og dets funksjon. Fokuset er ikke lenger på det lille selvet. Det ultimate målet er å bli et galaktisk Vesen og til slutt oppnå en Universell bevissthet.

Når du blir dyktig på å få tilgang til kraften og majesteten i de høyere frekvensdimensjoner – begynner du å få et glimt av hvor vidunderlig paradiset kan være – og spenningen begynner å bygge seg opp. Det er det som skjer over hele verden. Det er en veldig personlig opplevelse, for du kan ha forvirring, uro, opprør og kaos rundt deg, og fremdeles være sentrert midt i stormens rolige øye og oppleve fred og glede. Etter hvert som tiden går vil du oppdage at ditt sentrum av fred vil strekke seg lenger og lenger utover, og etter hvert som flere av dere begynner å koble dere på den evige kraften av fullkommenhet, vil den spre seg raskere og raskere, inntil den omfatter hele verden.
Det er en mektig bevegelse som skjer blant massene, de som frem nå ikke var klare til å lytte til Åndens indre tilskyndinger eller fordype seg i Skapelsens mysterier som begynner å flyte på strømningene til den nye Guddommelige Blåkopiens høyere frekvens STÅLER. Vi har sagt at dere har vært svært tapre som har gått ut av deres komfortsone, ut av massebevissthetsstrømmen av folkelige overbevisninger og inn på ikke kartlagt territorium. Dere har vært villige til å se mange utfordringer og tester i øynene, og dere er ikke blitt avskrekket av dem som sa at dere tok feil, var onde eller ønsketenkende. Dere beviser at det som dere har akseptert som deres sannhet, i sannhet fungerer, og bekreftelsen er konkret og synlig så alle kan se den, slik at det ikke kan være noen diskusjon eller strid. Frykt er den største hindringen og det største avskrekkende middelet mot forandring, men dere lærer å temme deres frykt og dere gjør krav på deres Hellige Viljestyrke.
Hver gang du besøker din Femtedimensjonale Pyramide av Lys, blir du flinkere til å koble deg på og bruke Skapelsens gaver, og du bringer med deg mer og mer av den foredlede opphøyde umanifesterte femtedimensjonale Lyssubstansen tilbake. Se disse strømmene av Lys gå i spiral ned til de fysiske uttrykksriker, etter hvert som de gradvis blir håndgripelige og tar form under din ledelse gjennom dine visjoner, drømmer og klare intensjon. Mange av dere har lært den nødvendige disiplin for å holde deres visjoner uten å vakle, og dere lærer at manifestasjonsmiraklene skjer med en klar tanke, ett skritt eller handling, og en dag om gangen. Det er ingen snarveier, Mine Høyt Elskede; dere må følge de Universelle Manifestasjonslovene for å kunne temme og utnytte Skapelsens kraft.
Du blir kallet til å knytte deg til lederskap Lysteamet, de som vil vise veien for de vakre Sjelene som nå våkner opp fra deres åndelige slumring. Tusenvis er nødvendige for å hjelpe og gjøre ting lettere i den neste oppvåkningsbølgen som nå er under utvikling, for den innbefatter millioner på millioner av Sjeler. Selv de som fremdeles lever i benektelse blir oppmerksomme på at noe dypt og enestående finner sted på Jorden. Disse Sjelene vil ikke bli nødt til å gå gjennom den omfattende renselsen, oppryddingen og den smertefulle bearbeidingen som så mange av dere har opplevd. Dere har i sannhet åpnet veien og har kunnskapen som vil hjelpe dem til å bevege seg raskt gjennom oppvåkningsprosessen og inn i bemyndigelse.

Dere er eksemplene og Veiviserne, for dere er bestemt av skjebnen til å lære dem rundt dere å ta de forenklede skrittene som er nødvendige for å rydde opp i deres gamle tankemønstre, slik at Skaperens Guddommelige Lys kan begynne å ta herredømme i deres Hjertesenter. Dere er viktige aktører, mine tapre venner, etter hvert som vi beveger oss til den neste høyere utviklingsspiralen. Nå, om ikke før, håper vi at dere begynner å akseptere det vi forteller dere, at dere alle er vakre Vesener som bærer en dyrebar Gnist av Skaperen i deres Hjerte/Sjel. Tillat ditt Høyere Selv å inspirere og veilede deg, men vær så snill å handle, gå i forgrunnen og bruke kunnskapen, visdommen og ferdighetene som er blitt så dyrt vunnet.

Kjære Hjerter, dere er en sammensetning av alle deres tidligere erfaringer, opplevelser og minner. Dere har hatt mange liv som en kvinne hvor dere ble misbrukt, mishandlet eller ble dårlig behandlet av menn, og mange liv i den mannlige kroppen hvor dere led tapet av deres høyt elskede make, ble sviktet og forrådet, eller ikke holdt mål på en eller annen måte. Alle disse motstridende energiene i deres celler, aurafelt og hjernestruktur vil farge deres syn på det motsatte kjønn, inntil dere oppløser og omvandler dem. I kjernen av ditt Vesen, er det du virkelig søker gjenforeningen med den andre halvdelen av ditt Guddommelige Selv, denne fullkomne Guddommelige Skapelsens Stråle som ble sendt ut i Sin helhet. Dere ble da oppdelt i to under-stråler, den ene representerer Fader Skaperen og den andre en representant for Moder Skaperen. Dere er blitt atskilt og oppdelt i mange fasetter eller fragmenter av bevissthet siden den gangen, men har alltid lengtet etter og søkt deres tilbakekomst til helhet og Enhetsbevissthet.
Hvordan kan du oppnå helbredelsen og gjenforeningen av disse to opprinnelige hovedfasettene av deg selv? Først ved å utvikle en følelse av Egenverd og Egenkjærlighet. Du vil begynne å utstråle denne høyere vibrasjonsenergien fra ditt aurakraftfelt, og andre vil reagere med samme mynt eller på en lignende måte. Lær å stole på deg selv og din intuisjon, slik at du kan stole på andre. Du vil aldri føle deg alene når du lærer at du har en mektig Englestyrke som alltid er nær deg, klare til å beskytte, oppmuntre, elske og støtte deg hvert eneste øyeblikk av dagen eller natten. Frigi smerten fra fortiden ved å tilgi deg selv og alle andre.
Det vil fremdeles være dem som kommer inn i ditt liv som du ikke gir gjenklang med, og det vil være slik så lenge du er i den fysiske beholderen. Hvis du kan opprettholde en holdning av ikke-bedømmelse, og utstråle Kjærlighet til hver enkelt persons essens, vil du slippe å oppleve en karmisk dans eller samhandling med dem. Velsign dem og tillat dem å følge deres vei, mens du følger din egen.
Det er tid for menneskeheten til å fjerne de eteriske beskyttelsesskjoldene de har lagt over deres Hjerte/Solar Plexus sentre, slik at de ikke vil bli såret eller urimelig og utilbørlig påvirket. Å åpne den gylne forseglede portalen til ditt Hellige Hjerte, hvor din Diamantkjerne Guds—Celle residerer, tillater Kjærligheten/Lyset til vår Fader/Moder Gud å strømme fritt både fra forsiden og baksiden av det Hellige Hjertets portal.
Mine Høyt Elskede, det er et annet viktig begrep som vi ønsker å presentere for dere. Ved å gjøre det, vet vi at det vil utløse frykt og tvil for mange av dere. Hvis det er tilfellet, ber vi dere om å legge informasjonen til siden, og be om at den må bli bekreftet hvis den er deres sannhet, eller hvis den er altfor ubehagelig, bare se bort fra den. Det er mye informasjon som kommer frem som vil utfordre de gamle verdensbegrepene og tankeformene fra fortiden. Akkurat slik som barn lærer de enkle grunnleggende forestillingene i livet i ung alder, blir deres lekser og kunnskap mer kompleks og tankevekkende etter hvert som de vokser og modnes.  Denne fundamentale ideen gjelder også din åndelige utdannelse og vekst.
Vi har fortalt dere at den Høyeste Skaper har begynt å stråle ut den foredlede Kjærlighets/Lysessensen fra Hjertekjernen av Sitt Vesen (Adamantine Partikler av Ren Guddommelig Lyssubstans). Denne Essensen inneholder alle Skapelsens fasetter, som inkluderer Frøtankene, energikomponentene, og handlingsprogram for nye skapelser som aldri før er blitt opplevd. Innenfor disse vidunderlige mangfoldige strålene av Skaperlys er nylig aktiverte, sorte spektrums Stråler av rent umanifestert potensiale. Skaperen sender disse Strålene som en gave gjennom hele dette Universet, for de inneholder det Mektige Tomrommets stillhet, som vil være tilgjengelig for alle som er tapre nok til å koble seg på den praktfulle kraften i verdensrommets Tomrom, for å kunne være en deltaker i skapelsen av fremtidige verdener og galakser.

Først kom Tomrommet og deretter kom Lyset, og i Lyset var alle gode og vidunderlige ting. Lysspekteret ville ikke være mulig å skjelne uten de mange nyansene av mørke. Mange av dere frykter mørket og deres skyggeside, oppfatter den som ond. Mine Høyt Elskede, hvis alle er en del av den ENE, Skaperen, hvordan kan det være noe å frykte når du er fylt med Guds Lys? Dere som mennesker har skapt mange ting å frykte, men disse tingene er ikke Skaperens verk. Frykter du det Mektige Tomrommet som er bakteppet for stjernene og konstellasjonene (konstellasjon: navngitt gruppe stjerner/stjernebilde)? Noen av dere frykter natten, men det er ikke mørket som dere skal bebreide, men de skadelige tingene som mennesker gjør i ly av mørket. Vi ønsker å hjelpe deg til å begynne og utforske og omvandle disse gamle selvbegrensende forestillingene, slik at du kan begynne å utvide dine horisonter og motta din kappe av Lys. Med Lysets Gave kommer et stort ansvar, lederskapsrollen som vi skisserte for dere tidligere.

Vi ber dere om å LEVE deres liv med en forhøyet følelse av bevissthet; og om å FØLE gleden over å være forbundet med Alt Som Er, og deretter dele gleden med andre; og om å bruke din VILJESTYRKE til å bevege deg hurtig langs opplysningsveien, slik at når du oppnår en høyere fordelaktig stilling, kan du lettere hjelpe andre over de vanskelige og ulendte stedene. Bestreb deg på å ELSKE andre av hele ditt Hjerte og Sjel, slik Skaperen elsker deg; og vi ber deg også om å UTTALE din høyeste sannhet med Kjærlighet, medfølelse og dømmekraft; og om å SE det beste i alle; og å vite at vi alle er en del av den samme mektige JEG ER.

Dyrebare venner, vi begynner og vil avslutte denne vidunderlige reisen sammen. Vi vil oppmuntre deg, utvide ditt sinn, og tilskynde deg og dulte borti deg når det er hensiktsmessig, men mest av alt vil vi elske deg for evig og alltid. 
JEG ER ERKEENGEL MICHAEL

Archangel Michael via Ronna Herman: Are You Ready to Embody Your Sacred Fire Energy? November 30, 2013

"Beloved Masters, you came from far-distant Universes, Sub-Universes, Galaxies and Planets, and you brought with you a wealth of cosmic information, which was stored within your Sacred Mind for future access. There were stringent requirements you had to pass and solemn vows you had to make.

You agreed to come to Earth during these momentous evolutionary times, and then incarnate into greatly diverse and often very difficult circumstances. You made a pledge that when the time came for you to step onto the path of Ascension, you would allow us to set aside your free will so that we could take whatever measures were deemed necessary to awaken you.

For many, it resulted in a Soul merge, and others who had already awakened to their Soul Self were ready for a merge with a facet of their Higher Self. When the Soul finally merges fully with the Sacred Heart, it is a grand reunion of monumental proportions. When your intentions are composed of wisdom overlaid with Love and projected with purity, you become a powerful source of Sacred Fire energy.

This awakening resulted in a mass Divine discontent among what we will call the “advanced guard”. You all have experienced some of the diverse and momentous transformations that have taken place among the masses. You have also observed or have been affected by the accelerated Earth changes, which have increased in frequency, and are continuing on a regular basis.

Most of you, who have consciously made an effort to reclaim your Divinity, through whatever means you were/are attracted to, are among this advanced group of souls. You agreed to be the examples, and you are willing to do everything within your power to ease the way for others by becoming sentinels of Light, Wayshowers and World Servers.

In past ages, the Ascension process was available only to those who incarnated as initiates firmly on the path – as disciples whose mission was to anchor as much Divine Light and to bring forth as much cosmic wisdom as possible. That time is past. It is a time of mass Ascension, for all the planets, solar systems, galaxies and Sub-universes within this Universe are actively involved in an unprecedented Ascension process. The wheels of Creation are ever spiraling downward or upward, inward or outward, depending on the great cosmic cycle of the time.

The Superconscious Mind and the many facets of your Higher Self are the link to the Spiritual realms. First, you may begin to get flashes of information/inspiration via your intuitive abilities and during meditation. The powers of the mind are greatly enhanced as an aspirant on the path becomes more proficient and comfortable in using the higher frequency patterns of the Sacred Mind."       forts.


Love is the key to spiritual awareness - November 27, 2013 by John Smallman

"As Thanksgiving approaches please give thanks for all that is good in your lives. There are truly none among you who do not have something to be thankful for, so go within, to that quiet safe place where you can, if you choose, access your spiritual guides and mentors and ask them to bring to your attention an event or an aspect of your life for which you are eternally grateful.  Then say “Thank you” for it. Just saying thank you is uplifting for you even if you are not feeling very thankful, because it opens you to receive the Love that surrounds you, awaiting your acceptance of Its constantly proffered embrace.

Love is the key to spiritual awareness because all that is spiritual, all that exists, rests in Love.  Love is gentle, kind, compassionate, accepting, forgiving, and yet It is the most powerful energy, the most powerful Will because It is infinite, and there is nothing apart from It.  It cannot be destroyed, defeated, weakened or avoided because all is contained within It.  It does not impose or demand, but within the illusion you can pretend that It does not exist, and by doing so you shut out joy and happiness from your lives, replacing them with fear and anxiety which you either deny, attempt to conceal, or cower away from like helpless victims of some hideous monster.  However, Love is endlessly patient, It will wait until you choose, as you eventually will, to accept It, whereupon boundless joy will be eternally yours.  That, surely, is reason enough to give thanks?

Because Love is the Source from which all that exists flows, because It is That from which all is created, it makes absolutely no sense whatever to deny It, avoid It, or hide from It.  To do so is to be like an infant that on putting its hands in front of its face believes that what it can no longer see is no longer there. Humanity has collectively chosen to remove its hands from in front of its face and once more see its Mother looking at it adoringly. You have played at hiding yourselves from Her for far too long, but She has never lost sight of you, She never will, and your awakening is divinely assured.

It often seems to you that you have been waiting interminably to experience the infinite joy of being eternally in the Presence of your loving Source, and that is because you continue to cling to the unreal, the illusion and all the deceits and tricks that it offers to you claiming them to be real.  Bodies are part of the illusion, without them you could not properly experience it, and they are subject to illness, pain, suffering, aging, and decay.  Mostly you identify with them instead of seeing them as just temporary vehicles that enable you to experience what is not real, and their shortcomings terrify you because their life span is so short and they are so vulnerable in such a vast and complex universe.

It is indeed a great paradox for you to have to attempt to understand, but if you will accept life as it occurs, if you will accept that you are in fact eternal spiritual beings having a temporary physical experience, then your terror of death will dissipate, because you will perceive quite clearly that there is no death.  There is a transition through which humans have been passing for eons, leaving their broken and damaged vehicles behind and awakening back into the spiritual realms where they have their eternal existence.

However, at this point in your evolution you have chosen to withdraw yourselves en-mass from the illusion while retaining your physical bodies, and in so doing you will move from a world of suffering, distrust, and betrayal into an environment of peace, beauty, and abundance for all.  You have been making your way towards this moment through many crises, disappointments, and catastrophes as you have struggled with the concept of releasing your fears and returning to and sharing the loving embrace that God offers you in every moment.

Embodied, you have surrounded yourselves with shields to protect yourselves from the intense energy of the divine Love that would cause them to disintegrate if they came into direct contact with It.  Within your illusory world you have to protect yourselves by wearing protective clothing if you intend to be in the vicinity of something that is projecting radiation such as the inside of a nuclear power plant, or in a hospital where x-ray equipment is in use.  In like manner, to maintain the integrity of your physical bodies you also have to protect them from the full power of divine Love.

Eventually you will come to understand that bodies are an impediment to union with the Source, your loving Father/Mother.  On Earth you are very aware of your separation from one another, and grateful for it, except occasionally when you are so in love with another that you want to truly be “two in one flesh.”  When you ascend Love will envelop you as you have never before experienced It, and gently and gradually you will start to release yourselves from the protective shields that your bodies provide as your trust in God grows and you allow yourselves to become disembodied and return once more to your natural state of Oneness with your Source.  And that is yet another reason for you to give thanks."

Your loving brother, Jesus.

Jesus through John | Guidance from an elder brother

fredag 29. november 2013

Time to Turn You ON - How to step into your POWER

"By first exploring where we think we are not powerful, we can then tap into where our power lies as an individual.  The most expansive questions we can ask ourselves as human beings, and often the first questions we ask when we first awaken, are "Who am I?" "What is my mission?" "How can I become/express my highest self?" "Why are we here?" "What is this planet all about?"

One of the most poignant things to find out is that we limit our own capacity to see the answers to those questions through energetic, mental, emotional and perceptual restrictions. We RESTRICT ourselves. And why do we do that? For at least two reasons, one is so that we can play a limited game, within limited parameters, and the second is a fear that if we become completely unrestricted, we would harm others.

All these restrictions reflect the fear we have to our own personal POWER.

What is power?

Power is the ability to do, and it is CHI.

The more ability to do we have, and the more Chi, the more "powerful" we are. Both in our own life and in society at large.  As an example, money is a representative of Chi and ability to do. If you had 20 Billion dollars in the bank, would you be able to do more than you are able to now?  This brings money back from all the energetic wrappings and wrongnesses that it has been painted with, to its most simple role: representation of power (chi and ability to do). The program of self gratification vs empowering our collective experience is very prominent when we look at what we would do with all that power.

We are taught over and over again that power corrupts, power is abused, it will take us over and rule us, power is BAD. Who teaches us this? People in power. Now, in these previous two sentences, replace the word "power" with the word "money" and you will start to get a real feel for how we agree to be dissempowered, even in the "new age" networks: We are taught over and over again that money corrupts, money is abused, it will take us over and rule us, money is BAD. Who teaches us this? People with money.

The fact is that the relationship between our manifesting power, our wealth, our capacity to do and our Chi, is often equal to how we feel about power and how we feel about money. And that's NO COINCIDENCE.

We are taught to fear and reject our own power, and to feel money is evil,  from the very beginning of our lives.  We are taught this by those very same people who are themselves in power because if we realized, stepped into, and used our power, their power would be shown for what it is, nothing more than smoke and mirrors.  Those same people have created a financial model which is indeed nothing but smoke and mirrors which diverts all chi, money, and power directly to them.

Who are "they"? They are every single being you have placed in authority over you. Anyone who can tell you what to do and you will do it even though it feels wrong. Anyone who you have given the capacity to remove stuff from your life without your "consent", such as a job, electricity, water, shelter, food, communication, love, comfort, joy...  Anyone who you feel is to "blame" for your suffering, pain, distress, or the suffering, pain and distress of others.  "They" are our OWN creation to stop us from being powerful. It is like a self feeding loop.

So, where does YOUR POWER lie?

Where your own curiosity, joy, inspiration and passions are ignited. A combination of what you are "good at" and "love doing".

Take a look around your room right now, or if you are in a public space, take a look at your clothes, and what you have in your pockets, backpack, handbag or other personal items. Look at the browser history in your internet program.

There will be themes popping up. A color, a style, a historical period, a technology, a question, a theory, a skill, something will be more prominent than other things.
For one, the interest you have in your own expanded awareness (ascension) and growth. You are here to BE awake.

Now look at the people you are surrounding yourself with in your personal life.  The ones you share most messages with, emails with, conversations with, time with. These are the people who are reflecting back to you the reality you are creating, the power you are using, and, very importantly, the power you are suppressing.

Grab all the communications you have had with these main individuals the past five days. Analyze the topics covered, the words you and they used most, and the main energy direction (was it raising your and their vibration, or lowering it?).

Now, this bit of the exercise is interesting: imagine all those individuals having absolute power over reality.  Having power and chi unrestricted. Now you will get a very graphic idea both of where your own power lies, and where you are restricting yourself of your power. And yes, agreeing to restrict others too."

Useful tool for this exercise: Fear Processing Exercise
Related article that you might want to read: How do your LIMITATIONS Serve?
Beginner/Intermediate: Limitations, Why do we create them?


Much love and hugs
Inelia Benz

“Everything we do, everything we are, rests on our personal power. If we have enough of it, one word uttered to us might be sufficient to change the course of our lives. But if we don’t have enough personal power, the most magnificent piece of wisdom can be revealed to us and that revelation won’t make a damn bit of difference.”              Carlos Castaneda.


Golden Age Messages from the Masters through the founders of the - Ascended Masters Mystery School - November 2013 - Community Consciousness Part II

"A community is in its essence a reflection that is seemingly mirroring the consciousness of others, yet in truth it is mirroring the varied facets of your own being. As you become increasingly more aware of the Presence of God within you, then you become a living demonstration of what it looks and feels like to live in Unity or Christ Consciousness where Divine  Love can become the foundation of every soul within every community around the world. You are here to be a living demonstration of your Presence so the Love and Light of the Creator within you can be shared and remembered by all of life. It has taken many centuries for humankind to finally agree that separation from God and from each other is truly a myth and that Oneness with all of life is your everlasting reality.

~ Jeshua and Mother Mary

When you choose to live in your Presence, you become a truly cherished member of your community because you are a living demonstration of what it looks and feels like to be living in a constant state of love, joy, peace and gratitude. These frequencies make your heart a powerful magnet for Source that will just naturally and often magically attract into your life the people, the opportunities and the experiences that will fulfill your soul and keep you in total harmony with your Divine Crystalline Blueprint for this embodiment. Yet your most profound yearning will always be centered on being one with your God Presence and maintaining that oneness. Then all that is in support of your relationship with your beloved Presence will come to you naturally.

What if your major focus in life was to be so united with the heart of your Presence that joy was your natural state of being and you made others feel good just being around you? How would you begin and end your day? What would your relationships be like and how would you go about living your life? When you choose to be authentically grateful for everything and everyone in your life, you instantly move into a stronger alignment with the joy that is natural to your Presence. This can also assist you in overcoming any constricting emotions like sadness, frustration, guilt, desperation or fear in any form as they simply drop away when you remain focused on living in the authenticity of your Presence.
Perhaps the greatest secret to living in a state of joy is being fully present in the moment and accepting that moment exactly as it is. When you do this, you can instantly access your true Divine nature and stop worrying about the past or the future.

Living in joy is a conscious choice that can be made no matter what your personal circumstances and regardless of what is occurring in the world around you. There is always a blessing or a lesson that is hidden beneath all outer appearances and it is always your choice to uncover those blessings. You always have the option to appreciate something about yourself, about the other people in your life, and about your immediate circumstances.  What you have or don’t have does not determine your happiness regardless of all the advertising that has programmed humanity to believe otherwise. You can always choose to be a fully loving being filled with appreciation, joy and compassion even if your mind may see no reason for you to be happy. Once you are vibrating with the natural joy of your Presence, the Universe will keep bringing you more and more satisfying experiences."    forts.

www.WalkTheEarthAsALivingMaster.com
November 2013

Posted by Benjamin Fulford - November 25, 2013 - LIGHTWORKERSXM


The following notice and question was sent to the US embassy in Tokyo, Japan two weeks ago:

"“A group of influential Asian banking families possesses large amounts of US government bonds, verified as genuine by the BIS, with a face value of many trillions of dollars. These bonds were issued in the 1930’s and 40’s in exchange for Asian gold evacuated to the US during those decades. They would like to cash the bonds and use the money to finance a massive campaign to end poverty and stop environmental destruction. Will the US government support such a plan?”

So far, there has been no reply.

At the same time, detailed information was sent to Prime Minister Shinzo Abe of Japan telling him exactly how to enact the release of $700 trillion for the benefit of humanity. There has been no reply from him either.

For this reason, pressure against these two illegal regimes, both selected through fraud, will increase until they agree to this goal. That is why China announced it would stop buying US dollars last week.

It is also why they are increasing military pressure on Japan and the US first by upping the ante over disputed Islands with Japan and second by announcing China will no longer buy US dollars.

The next big move against these regimes is expected to be a reunification of the Korean peninsula. To this end there have been major military movements inside China, according to a Chinese government source. There has also been a purge of doves within the Chinese military, the source said. A massive campaign against communist party rule has also been begun but the communists are determined to crush it, he said. The recent increase in Chinese jingoism is also meant to increase political unity within China by focusing on external threats, he added.

The upcoming move to force the unification of Korea by massing a giant army on the North Korean border is carefully calculated. First of all, the Chinese would be sure of victory because of their overwhelming superiority in numbers. Second of all, the United States would not be willing to risk all out nuclear war in order to protect the South Korean slave regime."    forts.

torsdag 28. november 2013

Michael Quinsey Ascended Master, Lady Nada’s Weekly Message ~ November 14 – 21, 2013 - Received by Julie Miller

Greetings, I am Elrah of Rhythmic Service

Heaven Is Not Up Above the Clouds, It’s Everywhere

"Today I get to tell you about something new, but before I do I want to take you Home for just a moment. I sit here, the place that you call Home. You know, humans think that heaven is up above the clouds and it is a funny thing for us because heaven is really everywhere…it is all the places that you are not…all of them, together. When you come to your Earth you are a little tiny baby, and you have to be carried, nurtured and held. Most of the time when you look up, you are looking into the loving eyes and beauty of your mother, father or the people taking care of you, so you automatically think that all beauty and nurturing comes from above. That is why you think heaven is up. Is that not interesting? So, I will bring you up here and you can sit on a cloud with me for a moment. I want to show you something, okay? 

Laughing Is the Most Spiritual Thing You Can Do.

Wipe your eyes and get ready to gaze into the universe, because that is what we do here all the time. We are going to look at Earth for a moment and see the whole picture, all hearts blending together. Just open your eyes slowly and what you are going to see is a big lake with no waves at all. The water is absolutely motionless and there is no movement in the air, just a beautiful reflection in a perfectly still body of water. That is Earth, and in many ways that is what your emotions look like to us until something happens. When you go into fear, you create negative waves here in the energy. Take a little pebble and fill it full of your heart energy, then just throw it at the pond quickly. Go ahead, throw it down there. Can you see the little ripples going out from the center?

Little circles…and more circles. Now if you take a whole bunch of pebbles and throw them all in at once, you have many circles starting to move and creating all kinds of energy. They overlap each other and the movement creates all kinds of beautiful things, which is what we see when you celebrate. All of a sudden we are looking at this beautiful blank space and we see a little ripple and say, “Just watch. There is a little ripple starting over here. This is going to be a good one.” And we see you celebrating on Earth. Now why is that such a big deal for us? Because those are the times when you forget you are a human, and you start bringing your spirit in all the time. Do you know what happens when you laugh? You push your own image of who you think you are out of the way long enough to see yourself playing the game. Is that not beautiful? That is really where the laughter is. When humans celebrate, we awaken here on this side of the veil. Do you know what happens when you think about Elrah when I am not talking to you? I am on your shoulder all of a sudden.

It does not make any difference if 8 million of you all do it at the same time because I am capable of that, but so are all of them. When you are Home and you think of someone, they are pulled right into your field just like that. It is magic—well, what you think is magic. We do the same thing here, so when you celebrate you anchor each other’s vibrations. All those little circles of light beaming out and crossing over each other, some of them cancelling each other while some of them are building on another.  It is an expression of a beautiful celebration of light, and one of the greatest things that you can do on this Earth. So many of you have been thinking that you have to do something spiritual and you have to work hard. We tell you that you cannot do anything more spiritual than laugh because that is when you forget the human part of yourself and your entire spirit just comes right out and shines brightly. Re-member, dear ones, the grounding of the light from Home is one of the reasons you are here."   forts.

Ascended Master, Lady Nada’s Weekly Message ~ November 14 – 21, 2013 Received by Julie Miller

"Beautiful blessed peace is a sacred place, a place that is reached when you have been able to bring together all your experiences and situations that you have faced into harmony, keeping your behaviour intact and on the Light side. Beautiful Bright Hearts, peace is not something that you obtain just because you have slowed down the pace of your life. To be at peace with oneself and the world around you, there must be peace found from within, learning to quiet the negative chatter that goes on inside your mind and accepting yourself as you are and that every experience that you have held are your stepping stones to uncovering miracles, joy, happiness and of course peace of mind, heart and soul that will bring great benefit to your body. 

To be at peace with all that is, you could be in the middle of a noisy crowd that is loud and boisterous and still feel calm and serene – quietness is not a necessary requirement for peace if peace is already what you have attained from within and is reflected in all you do and those you meet. If you are finding it difficult to obtain peace of mind, heart, body and spirit, do not hesitate to seek God’s support. He will shine His Light that will illuminate a way to find peace within yourself because peace cannot be found externally; you must become peace for peace to be known.

Discovering the peace that is within you is more than quieting yourself and allowing peaceful thoughts to enter your mind when you are feeling stressed or overwhelmed. Think of your thoughts and emotions similar to that of a candle that is burning and the flame is dancing. The more you hang on to your heavy burdened emotions, the more the candle dances, stretching high and low. The more you become aware of your emotions being chaotic the more you are able to recognize the necessity of changing your thoughts in order to steady the flame. As you learn to become an energy of peace, you will light the way for many other dear souls and you will also attract tranquil thoughts and emotions as well as other dear souls that are also peace-loving-minded. As you become more at peace with your thoughts and emotions, the rest of your being welcomes the peaceful change that will transform you to be a Light of Peace."    forts.

John Smallman ~ Your collective ability to hold the intent to awaken is strengthening - John Smallman, 11/28/2013

"Today is Thanksgiving in the United States of America, but wherever you are on planet Earth there is good reason for giving thanks – you are alive and conscious, therefore you are a divine child of God, eternally loved and secure within Him, the One Source from which all that exists is created for everlasting joy.  You are dreaming now, as you continue to engage with the illusory realm that you built, but you are on the path to awakening, and when you do awaken your joy will overwhelm you. 

Your awakening is guaranteed, it is inevitable, there is no other option because, as divine beings created by God for eternal joy, your will and His are One, and His Will is that you shall awaken.  You decided, briefly, to experience separation – a state that cannot exist simply because God created all as One with Him and within Him, and He is Reality, all that exists, there is nowhere to be separate – and so the illusion was born and you entered within it and closed off your awareness of God and of who You truly are, temporarily.  It does seem that you have been enveloped within it for eons, and that is part of its illusory nature, but in truth your presence there has only been momentary, a brief moment of intense fantasy, as you will realize when you awaken.

God is Love, and because He created you, you too are Love.  Love is undiscriminating, utterly inclusive, accepting and embracing of all that exists, and separation from It is utterly impossible!  Nothing that God creates is ever separate from Him, and He is the only Creator.  What you have been apparently experiencing for eons, a state of existence separate from Him and from one another, truly is an illusion no matter how real it seems to you while you are experiencing it – you have a term for a modern computer application “virtual reality,” which is like a very much scaled down version of the illusion that you constructed for yourselves.  You could perhaps say “What goes around comes around.”  It seems that you wanted an even more illusory illusion as an escape from the one that has seemingly contained you for so long!

Well you will escape by awakening into Reality, not by building another illusion!  We in the spiritual realms are here to assist you in that process, and we are available to you 24/7, so do not hesitate to call on us.  Humanity has made the collective decision to awaken, but many of you keep forgetting to hold the intent, and our job is to remind you to do so whenever you meditate or pray, or call on us for help.

Your collective ability to hold the intent to awaken is strengthening and intensifying as the Light bearers, wayshowers, and starseeds among you become ever more competent at sharing and extending the fields of Love that surround and envelop each one of you.  You are all, all of humanity, enveloped in the divine field of Love in every moment of your eternal existence, but due to the decision to experience separation your awareness of this became very indistinct, unfocused, almost lost. Now that awareness is being restored, and as that happens you are reconnecting and weaving together your individual energy fields in a beautifully harmonious expression or reflection, in fact an exact mirror image of God’s Love for all of you, and it is drawing you together in recognition of your inseparable Oneness.

What is occurring is absolutely magnificent, and you are observing signs of this everywhere as more and more of you come together in prayer and meditation all across the world with the intent to promote peace and harmony among all peoples. New groups are forming daily for this divine purpose which further increases the strength and intensity of Love that you are now willingly and enthusiastically offering to all.  The Light of human Love, an extension of God’s Love, is becoming ever brighter as you clean up your “mirrors” by removing all the smuts and congealed dirt that has dulled them – the unloving attitudes, mistrust, exclusivity, rejection, and judgments that have plagued humanity for so long – thus making them shine quite brilliantly as they also reflect the brightness of His Love for all of you.

The apparent eons that you have spent separated from God and from each other has left you feeling unworthy because the only reason you can conceive of for being separated from Him is because you are unworthy.  But, of course, you are not!  You were created perfect and nothing can ever change that, and you are now coming to understand the truth of that.  Just as in the biblical story of “The Prodigal Son” you are loved by your Father, and there is nothing you can do to alter that, His Love for you is eternal.

Make a point of relaxing at least once daily, and preferably more often (3 or 4 times would be good) into your quiet inner space to commune with your guides and mentors and allow them to reassure you of your Father’s Love for you by embracing you in an intense and powerful energy hug.  And allow yourselves to feel it instead of doubting it, because then you most certainly will.  You are not alone, you have never been alone, and you never will be alone, Oneness with your Father and one another is forever.  And you are now moving steadily into the awareness of this as you approach the moment of your awakening."

With so very much love, Saul

John Smallman – Saul and Jesus - The spiritual evolutionary progress that you have made in such a short time span is truly enormous - 11/10/2013 by John Smallman

"Many on Earth are feeling very unsettled because it seems that what they had been hoping and praying for – peace, harmony, freedom, and abundance for all; a state of Love to embrace all of humanity – is just a chimera, an unachievable hope in a world gone mad.  Well, the world has been mad for eons, and slowly, over all that time, the prayers and intentions of many holy ones has been bringing about an amazing change, a move from a state of insane, fearful, and destructive rage back towards Love, your eternal God-given state.  That is what you are all on Earth to bring about, a return to Love, and you are succeeding despite your doubts and anxieties.  Please focus on the amazing advances that have been made over the last several decades in humanity’s spiritual evolution, as large numbers of you have let go of judgment of unfamiliar cultures, religions, political views, and personal life styles, and moved towards acceptance.

The spiritual evolutionary progress that you have made in such a short time span is truly enormous.  It is a bit like what economists sometimes refer to as “the J curve,” where you have reached a certain level of attainment, in this case in your spiritual evolution, and then it seems that you are pushed down again to lower levels. However, on reaching the bottom of that J curve, which is only a very short way downwards, there is only one way to go, and that is up!  You have truly rounded the bend in the J, so look for the evidence and you will find it, because it is all around you awaiting your recognition.  As you recognize that this truly is what is happening your spirits will rise and then so will the power of your intent and of your Love, and your climb up the stem of the J will accelerate, bringing you to your awakening.

Divine promises have been made to you and they are being honored in every moment.  Your inability to see this, to recognize this is due to the confusion and insanity that was built into the illusion at its inception when the intent was to experience a state of separation.  Part of that sense is due to the concept of linear time – a moment of commencement way in the past, the present, and a future stretching endlessly and perhaps rather fearfully ahead of you, except that your individual death is going to occur at some unforeseen and unexpected moment in that future, maybe very soon indeed!  That is enough to unsettle anyone who has chosen to believe that the illusion – what can be sensed and measured with your physical senses and through instruments developed to enhance those senses – is the only reality.

Everyone, without exception, wants and desires a valid and uplifting reason for living life as a human on Earth.  But many have accepted a culture that dismisses anything that embodied humans cannot physically see, feel, smell, taste, hear, or scientifically measure, despite the fact that science is constantly having to reinvent itself as new information and knowledge knocks out the foundations on which previous “certain and undeniable knowledge” had been precariously built.  Living life wearing blinkers, which is what those attitudes clearly demonstrate, has seemed a much safer way to cope with the boundless uncertainties that keep occurring during a life on Earth.  And to raise one’s hopes by choosing to believe that life is eternal, that it does not cease when the earthly vehicle is laid to rest, is considered foolish and ignorant.  Yet without that knowing, that belief, fear becomes endemic and has to be forcefully denied."   forts.

StarchildGlobal July 9 2013 - Celia Fenn – Various - The Incoming Wave Of Light & The Lion’s Gate 2013 - The New Earth Energies July/August 2013 - Posted on July 9, 2013 by Gillian

"AA Michael through Celia Fenn ~ Beloved Family of Light, we come to you at this inspiring and tumultuous time on Planet Earth. After the shift of the 2012 Portal, the Earth continues to shift into New Patterns and Ways of Being. The Indigo Generation is moving forward to accomplish its Mission of breaking down the old systems and making space for the New! There is a deep desire for Peace, Community and Freedom, that is manifesting now on the Earth. The work that was done in the past on the Higher Levels to create Peace and Harmony is now beginning to manifest into Physical Form as change on the Earth.

This period from the Spring Equinox in March 2013 and into the Northern Summer has been a period of Chaos and Upheaval. The Indigo Energy has emerged in countries like Turkey and Brazil, and those who govern still do not fully understand the nature of the protests and challenges. They are still thinking and reacting in the old third-dimensional way to a challenge that is coming from a different level, from Young Adults who are “wired” for the Fifth Dimension and Inter-Connection. Their aim is Community, Democracy, Sharing and Change by Non-Violent means.

As you move towards the Lion’s Gate of 2013, the incoming Galactic Energies will intensify the process of change and the influx of the New Light Codes for the New Year. It will be as though a Door of Opportunity will open and change will be rapid and far-reaching in your World.

The Lion’s Gate 2013
Many have asked us, what is the Lion’s Gate and why is it named for the Lion? Well, it refers in part to the fact that the Sun enters into the sign of LEO at this time, and these energies are integrated into the Earth under the energy of the Lion, the Feline Energies of Sirius which are fierce and proud and very “royal”. The “Gate” or “Stargate” is a period of approximately two weeks in which a vortex opens and a wave of intense Light from the Galactic Center is received on the Earth. This “wave” contains the new Light Codes for the Evolution of the Earth for the next year/cycle, and so it is known as the Planetary New Year.

The Star system of Sirius has always worked closely with the Evolution of the Earth, assisting where possible. The Sirians assisted in the establishment of the Ancient Egyptian civilization after the Atlantis trauma had destroyed all previous civilizations. The Egyptian civilization carried the “Star Wisdom” and “Creation History” of the Elohim, which was transmitted to the Earth by the Sirian Wisdom Keepers. In Ancient Egypt the Sirians were the Mediators between the Galactic Council at the Central Sun and the people of Earth. Each year, between the 26th of July and the 12th of August, a new wave of Galactic Light from the Central Sun would be directed towards Earth and magnified by the Sun in conjunction with the Helical Rising of Sirius in the North."    http://www.starchildglobal.com/      forts.

onsdag 27. november 2013

Living Life in Thanksgiving - a message from Archangel Gabriel channeled by Shanta Gabriel - Thursday, 14 November, 2013


Dear Ones,

"It is nearly Thanksgiving in the U.S. marking the official beginning of the holiday season. Know that in this unique time of the year there is an awakening in you of the spirit of Gratitude. It is the true essence of Thanksgiving. When you can immerse yourself in the flow of pure Gratitude, it catalyzes new abundance in every area of your life. Gratitude can provide a new containment field for your heart to open into. It is a true gift for yourself when you live in Gratitude. The power of giving thanks can help to lift you above the appearance of disharmony so that a new life emerges within you, opening doors to amazing possibilities you never imagined.

Your deepest dreams are being awakened now and your heart is being offered an opportunity to create manifestation of your deepest Soul’s longings. When you open to these desires that have the potential to fulfill you in massive way, an energy begins to work in you that you have never experienced. It is like the unlocking of the gateway to a new dimension with thanksgiving as the key.

The creation of new attitudes of thanksgiving in your life attracts new streams of light-filled energy to bless all that is honored in this way. When a blessing of thanksgiving is made in any moment, it confers light-filled Divine energy upon the person who sends it, as well as the situation being blessed. In challenging times it may seem difficult to find something to feel grateful for. In spite of this difficulty, one way to create a positive change in your life is to give thanks for what you have now. You can even give thanks in advance for what you want to create. This allows a shift in your perceptions so that you begin to attract new beneficial energy into your life.

Gratitude is an attitude that can profoundly change your consciousness. When you live your life in thanksgiving, it can affect your being at a biological level, training your mind and body to live in a higher state of health and well-being.

When you find nothing else, you can give thanks for just being alive so your soul will evolve. It is a gift to be in a human body and your body is a miraculous instrument. Consider the fact that you have a heart within you that needs no conscious assistance on your part to continue beating. Remember that you don’t have to tell your digestive system to do its work.

All of these body parts are functioning in a wondrous Divine plan of perfection. When you turn your attention to these systems within your body, when you begin to give thanks for the incredible processes that continue 24 hours a day within you, they will function at a higher level. Your focus of attention with gratitude and blessings will bring more light and strength into your vital organs. For extra energy, consider filling these organs with a healing color such as pink or green, which brightens them with Divine Light. For fun you can then imagine a smile on a body part such as your liver or your heart. This will not only bless your organs, it will lighten your mind."   forts.

26. november 2013 - 3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban - Sheldan Nidle Oppdateringer

"Selamat Balik! We return with more good news! The various groups that are setting up the final configurations for the new financial system are starting to oversee the last days of the dark's odious system. A vast global currency reset is ready to manifest. The first stage of this complex procedure is underway. The rest of this new system will emerge when the new governance comes online. We have observed carefully as the numerous factions that comprise our Earth allies work diligently to move your world toward a new and permanent prosperity. Meanwhile, legal brakes to the dark's rule are being applied. Numerous governments around your globe are feeling the pressure upon their continued corruption and outright favoritism of the wealthier sections of your respective society. This type of governance no longer works. For too long it has created a non-responsive government that can no longer be tolerated. Hence, a movement toward a global revolution grows daily. The new governance and financial systems will creatively resolve these problems.

   This transformation in consciousness makes the various social and political structures now operating in your numerous societies inadequate. As your ability to either interrelate and/or communicate changes, it provides a means to sense wrongs more easily, and to analyze these societies differently. The things that you once took for granted no longer seem right. You start to understand that a different approach is needed. The daily nature of these societal systems begins to seem petty to you. You look carefully for a viable alternative, but none seems available. Your inner thoughts express your distaste for what surrounds you. Your frustration grows. This process is presently pervadingthe globe. What our Earth allies are doing is therefore vital to what will follow: new political and social systems founded upon abundance, and a free flow of new information and technology previously suppressed by the dark's minions. This revised society will also open the door to a vast amount of disclosure.

   Disclosure by the Ascended Masters, and disclosure by new governance of our presence and Agartha's are critical to lead toward full consciousness. Each step needs some time for you to fully absorb the incredible amount of data and new wisdom that you need. The traditional underpinnings of your society will first be "detonated" and then replaced by something entirely new to you. These changes will "spin you for a loop." Left figuratively dizzy by this, you will need time to readjust and make your peace with these new truths. Once this is done, you can then prepare yourselves for what is to follow. We understand the immensity of knowledge presented to you will cause a great deal of discomfort to many. The traditional precepts of your society will initially be challenged and later tossed aside. The new truths will be backed by discoveries that permit you to better understand how the dark worked its magical brew of lies, deceit and masterful manipulations. These truths will prepare you for the final steps toward full consciousness." forts.

"SYNKRONITET – SLIK SYNKRONITET FUNGERER" - Asheville, North Carolina - 24. August, 2013

LIVE KRYON KANALISERING
"SYNKRONITET – SLIK SYNKRONITET FUNGERER"

Denne live kanaliseringen ble Gitt i North Carolina. 24. august 2013
For å hjelpe leseren, er denne kanaliseringen blitt gjennomgått på nytt [av Lee og Kryon] for å gi en enda klarere forståelse. Det som skjer live har ofte en underforstått energi i seg, som bærer en form for kommunikasjon som de trykte sidene ikke har. Så nyt dette forsterkede budskapet gitt i
Asheville, North Carolina i 2013.
Oversatt til norsk:  Solfrid Solera

Asheville, North Carolina
24. August, 2013

Den virkelige tittelen på denne kanaliseringen er "Slik Synkronitet Fungerer – Bortgangen av den Klokkeformete Kurve (The Way Synchronicity Works - The Demise of the Bell-shaped Curve)". Tror du at vi har evnen til å endre virkeligheten? Kan vi endre enkle ting, slik som "mulighetene" for dette eller hint, eller av det som de fleste mennesker kaller hell og lykke eller flaks? Kryon forteller oss at den Klokkeformete Kurve (normalfordelingskurve) er det som statistikerne kaller "naturlovene eller gjennomsnittslovene (*the laws of average)", men det representerer bare en energi som er statisk, og uten Menneskelig energi involvert.  Hva om vi kunne endre dette? Hva hvis det er meningen at vi skal endre dette? Dette er kanaliseringen som vil bidra til å forklare det.

*(Law of averages: Prinsippet eller Naturloven som rommer denne sannsynligheten vil innvirke på alle tilfeller i det lange løp. Law′ of av′erages: et statistisk prinsipp formulert av Jakob Bernoulli for å vise et mer eller mindre forutsigbart forhold mellom antallet prøvelser i en begivenhet og resultatene som følger av dette. Law of averages – en lov som bekrefter at sannsynlighetene i det lange løp vil bestemme gjennomføringen eller innsatsen.The law of averages er en lekmanns betegnelse benyttet til å uttrykke en overbevisning om at resultatene i en tilfeldig hendelse vil "jevne seg ut" i en liten prøve.)


Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Enda en gang trer min partner til side. Vi har tidligere beskrevet kanalisering som en prosess som ærer Mennesket. Den benytter en flerdimensjonal, biologisk portal kalt pineal (pinealkjertelen), og den tillater det som er den kreative kilden inni deg å utvides. Dette er kanalisering. Kanalisering er tilgjengelig for menneskeheten og har alltid vært det. I denne nye energien, er den imidlertid tilgjengelig for svært ny informasjon, nye tanker, og nye prosesser som kommer din vei.

Før vi begynner på budskapet eller hva som helst som kommer til å bli lært bort, ønsker jeg å stille et spørsmål: Er det mulig at det er en intelligent kilde i deres Univers, i deres galakse, som har bidratt til å sette sammen det som dere ser her i dag? Er det mulig at det er en plan som er Menneskekjærlig og velvillig innstilt for Mennesket, fordi Mennesket er en del av denne kreative kilden? Er det mulig at du aldri er alene? Er det mulig at familien er litt annerledes enn du tror? Kanskje den til og med er enda større enn du tror? Er det mulig at hele budskapet jeg er i ferd med å gi dere er korrekt, ekte, sant og virkelig, og fra en kilde som er utenfor kroppen din og utenfor din virkelighet?

Det tok min partner [Lee] veldig lang tid å forstå at det ikke er noen triks her. Det tok lang tid for ham fordi "virkelighets" boksen som var skapt av sinnet som han kom ut av, krevde at det måtte være falskt og uekte, og at det ville bli negative konsekvenser av det han gjorde. "Gud snakker ikke til Mennesker på denne måten", var det mange som sa. "Det er et triks fra planetens mørke og det ønsker å invadere og fange din Sjel", var det mange som sa. Han lærte imidlertid raskt at hver eneste gang han åpnet sin pineal, så ble den portalen for Guds Kjærlighet. Det var alt han mottok i begynnelsen. Det var rent og ekte – det reneste han noensinne hadde opplevd – og det var samsvarende, alltid det samme. Det korrumperte og fordervet seg aldri, var selv aldri ensidig, forutinntatt eller tendensiøst, og ba aldri et Menneske om å gjøre noe som helst ut av integritet. Det var alltid lykkeønskende, Menneskekjærlig, velvillig innstilt, og representerte den virkelige åndelige familien. Det har aldri endret seg i løpet av 23 år.

Det er slik det skal være, kjære dere, og hvis du trenger et eller annet slags bevis på at dette er ekte, kanskje, og bare kanskje, vil du komme til å åpne denne delen av ditt Hjerte som du har evnen til å åpne og komme med en erklæring, "Jeg vil gjerne føle et eller annet. Jeg vil gjerne ha en bekreftelse i cellene mine som bekrefter gyldigheten av at dette er korrekt og sant". Det er da du kanskje vil begynne å føle frysningene som du bare kan motta når du vet at sannheten blir avslørt. Sannheten er enkel: Jeg kjenner deg; jeg kjenner til dine mange liv; jeg vet hva du går igjennom, gamle Sjel. Du er kjent for meg. Jeg ser deg nå.

Vi har gjort så mye sammen, likevel har du aldri sett ansiktet mitt eller mitt virkelige navn. Jeg er hos deg hele tiden, i følget som du kan telle i billioner. Vi er hos deg i de vanskeligste tidene du har hatt, gjennom tårene, gjennom sorgene, og ja, også når du feirer disse øyeblikkene hvor du velger å skåle i seier. Iblant er denne seieren god helse og iblant er det løsninger på problemer du har båret på et helt liv. Vi vet hvem du er. Du er aldri alene.

Systemet
Det er et system som partneren min har undervist dere i under disse møtene i mange år. Det er et system vi har nevnt i uttallige budskap, og vi har egentlig aldri viet en hel kanalisering til det på den måten vi gjør i dag. Dette er et system som de fleste av dere ikke engang vet hvordan dere skal bruke, likevel er det noen av dere som bruker det hele tiden. Dere vet bare ikke når dere bruker det, siden det ikke er intuitivt (umiddelbart erkjennende) i forhold til det som dere har lært.

Dette budskapet kommer til å handle om hvordan synkronitet fungerer, og vi vil gi det underteksten, "Bortgangen av den Klokkeformete Kurve"! [Kryon ler] Når noe skjer med deg som er bra, vil vennene dine rundt deg kanskje si, "Hvilken heldig person du er! Hva er sjansen for at dette skulle skje med deg?" Når du går inn i en vanskelig situasjon, noe som er vanlig for mennesker, slik som kirurgi, og du kommer ut med resultater som er positive over all forventning, vil vennene dine kanskje igjen utbryte, "Hvilken heldig person du er" Og så fortsetter du på en eller annen måte å være "heldig" gang på gang.

Kanskje du går et sted og så møter du tilfeldigvis akkurat den rette personen som kjenner noen andre som har akkurat den rette informasjonen som du var ute etter. Dette leder deg til å ende opp med akkurat det du ønsket. Hva er sjansen for det? Vennene dine er forbløffet! "Hvilken utrolig heldig person du er!" Det er alt et Menneske kan si, siden det simpelthen ikke finnes noen annen forklaring i deres virkelighet. Tanken på at du kanskje faktisk bøyer naturlovenes klokkeformete kurve (the bell-shaped curve of average) og tilfeldig bruker et tilgjengelig system, vil aldri falle dem inn.

Mennesker ser ikke synkronitetens struktur. Den er ikke en del av noe slags system som de bruker. De tror det simpelthen er skjebnen eller tilfeldigheter. Den eneste strukturen som blir brukt er målsetting, planlegging og fremtidsrettede systemer. Bare gjennom disse tror Mennesket at de kan bidra til å kontrollere sine liv. Dette er i sannhet den eneste måten et Menneske kan oppnå ting på en lineær måte, slik at de vil lykkes med et forhåndssatt mål. I dette lineære systemet, uansett hva slags prosess du har studert som vil ta deg fra A til B, må det være et mål. Noen av dere tar disse målene og dere vil klistre dem opp på kjøleskapet slik at du vil se dem hver eneste dag. Dette er en lineær prosess for et lineært Menneske og den er velkjent.

Hva om jeg fortalte deg at det er prosess som ikke er lineær og bare har begrepsmessige mål? Et begrepsmessig mål er et mål som sier, "Kjære Gud, anbring meg på det rette stedet selv om jeg ikke vet hvor det er. Kjære Gud, når du gjør det, gjør det komfortabelt for meg og hjelp meg til å se meningen med det. Gjør det enkelt og bring meg de rette situasjonene og synkronitetene for å anbringe meg på dette stedet jeg ikke kjenner til". Hva sier du til det?

Hvis du kom med denne uttalelsen til noen på gaten, ville de si, "Du må være New Age!" De ser deg som dum og at du flyter rundt uten et mål, og håper at Universet på en eller annen måte vil vise deg veien. De ler. Men Mennesket som begynner å bruke synkronitet som sin livsvei, endrer simpelthen overbevisningsboksen til å inkludere noe som er tilgjengelig for alle, men ikke er i 3D. Noen av dere har faktisk brukt denne prosessen i veldig lang tid, men dere er bare ikke klar over det.

Sannheten Om Synkronitetens Kraft
Så dagens kanalisering handler om kraften i synkronitet og sannheten om dette. Nå vet du hva det er, så vi vil gjøre rede for hvor den kommer fra, hvem som er involvert i det, og hva du kan gjøre for å bidra til at det skjer for deg. Mennesket skaper synkronitet med hensikt og tro. Det er slik det begynner.

Det neste punktet kommer nå fra min partner, som elsker å snakke om Parkeringsengelen. [Latter] Dette er eksemplet han bruker, så vi vil gjøre det samme. Mange Lysarbeidere liker å bruke det som de forestiller seg som en spesiell Engel som har krefter til å se ut over en gigantisk parkeringsplass for å se hvem som kjører ut og hvor det skjer. Tanken er at Mennesket da vil be Parkeringsengelen om å hjelpe til med å lose bilen til å finne en god parkeringsplass. Nå, dette er ikke forhåndsplanlegging, er det vel? Det er et annerledes konsept, et konsept som får deg til å plassere deg selv eller en Engel som blir øynene dine, høyt over parkeringsplassen for å se størrelsen på hele parkeringsplassen og hva som foregår. 

Om dette var mulig, så kunne du i 3D styre bilen din til å ankomme når noen kjører ut, og det fungerer! Det fungerer faktisk. Det fungerer gang på gang. Det fungerer fordi dette er definisjonen på synkronitet. Det er ingen planlegging på forhånd, men heller en forestilling som du har valgt og tror på, som krever en oversikt over en situasjon som du ikke kan utarbeide i 3D. De fleste mennesker bare kjører rundt omkring på parkeringsplassen, og venter på en mulighet til å finne en parkeringsplass.

Nå, jeg kan ikke avslutte denne Parkeringsengel redegjørelsen uten å gi dere resten av historien som min partner forlanger at jeg gir dere. Det finnes ikke noe slikt som Parkeringsengelen! Det er du som gir kraften din til en mytologisk skapning som står på bilen din med en P på brystet sitt. [Latter]

Mennesker er svært flinke til dette. De tror ikke at de kan gjøre det, men de tror at Englekrefter kan gjøre det. Derfor gir de bort kraften sin til en høyere eksistens. Det er imidlertid du som gjør det, kjære deg! Det er du som finner denne parkeringsplassen, men du tror bare ikke på det.

La oss nå anbringe hele dette eksempelet i en større kapasitet, som er omfanget av livet og levesettet. Her befinner du deg i en situasjon hvor du ønsker å bevege deg fremover på et område du ikke kjenner til. Alt du ønsker å gjøre er å parkere. Parkering er en metafor for å anbringe kjøretøyet til et Menneske på et sted som er formålstjenlig for ditt liv, hvor enn det måtte være. Det får deg dit slik at du da kan gå videre med det du kom for. Det er metaforen.

Mennesker har en forestilling om hvor det ville være. Det er normalt for dere å bygge mål og forventninger. Mennesker sier, "Jeg ønsker å skrive en bok; Jeg ønsker å skape et healing senter; Jeg har dette, jeg ønsker å ha det". Det er absolutt normalt. Så det neste spørsmålet jeg må stille dere er dette: Er det greit hvis det du mottar ikke er det du forestiller deg? Er det greit hvis det er bedre? Er det greit hvis det samsvarer med Akashaen du kom for eller talentene du har som du kanskje ikke en gang er klar over at du har? Det er det første skrittet, å ha intensjonen om å skape synkronitet i ditt liv for å bringe deg til et sted som samsvarer med en usynlig evne.

Da du brukte Parkeringsengelen, spesifiserte du stedet for bilen din? Nei. Du sa, "Hvor som helst!" Så målet var begrepsmessig, ikke spesifikt. Det er dette det hele handler om.

Hvordan Det Fungerer I 3D
Her er hvordan synkronitet fungerer: Du kommer til et møte som dette og du møter noen for første gang. Kanskje du møter dem på et sted bakerst i salen eller i gangen. Dere kommer i snakk og du finner ut at dere har felles interesser. De har ofte informasjon du trenger eller du har noe de trenger, og dere drar begge derfra med en forbindelse du ikke forventet. Så fører forbindelsen til noe annet, for de kjenner folk som du ikke kjenner og omvendt. Senere ringer du dem kanskje eller møter dem eller treffer på dem. Så, borte ifra det du opprinnelig tenkte på, finner du kanskje deg selv hvor du arbeider på et område du ikke forventet å arbeide i, noe som oppfyller mange av tingene som du opprinnelig ønsket.

Noen ganger ankommer du uten noen forventninger i det hele tatt, men du møter en partner i livet ditt! Dette skjer gang på gang for mange, fordi de bestemmer seg for å komme dit det er familie. Gang på gang har Mennesker avfunnet seg med å være alene i livet. Så vil de komme til et møte med likesinnede og de vil finne noen som passer dem. Livet endrer seg, og det er iblant romantikk og synkronitet. Du planla det ikke! Ser du forskjellen?
Mennesket som går ut av døren på vei til dette møtet, gjør hva? Han dukker opp og har en herlig tid, men hele tiden er han/hun åpen for synkronitet. "Kjære Ånd, hvis det er meningen at jeg skal møte noen, så la meg få signalene i min intuisjon til i det minste å se etter det". Ser du forskjellen her? Synkronitet er å planlegge begreper som du ikke kan definere.

Jeg sitter i et rom med gamle Sjeler og minst en fjerdedel av dere vet nøyaktig hva jeg snakker om. Dere er her på grunn av det; noen viste dere noe som kanskje fikk dere til å se annerledes på ting. Det ga dere ikke en doktrine, gjorde det vel? Det fikk dere bare til å se. Kan dere sette en pris på det? Det fikk dere til å se inn på et sted som viste dere at dere er Guddommelig bygd, og kanskje biologi har noe mer i seg, noe kalt instinktet (medfødtiboende). Instinktet er kroppens intelligens og vet hvem du er. Det arbeider sammen med Mennesket når som helst det blir bedt om det. Det er en bevissthet innenfor en bevissthet, og det forbinder deg med synkronitet. 

Det gjør dette langt utover naturlovene eller gjennomsnittslovene (the laws of average) og langt utover den klokkeformete kurve. Så jeg ga dere nettopp scenarioet som kan skje gang på gang under møter som dette, under små forsamlinger, og under store forsamlinger. La oss nå snakke om hvordan det fungerer. Dette er ting vi sjelden har redegjort for og aldri i en slik kanalisering som denne. Men først må vi snakke om Menneskets majestet. 

Det var ikke så veldig lenge siden at vi ga dere en kanalisering kalt Menneskets ni energier. Det er hva jeg vil at partneren min skal begynne å undervise om snart. Det er esoterisk, det er komplisert, og det er tid. Det er begrepsmessige deler av disse ni egenskapene som overskrider det som Mennesket er vant til å høre og her er en av dem.

Mennesket Er En Del Av Universets Kreative Kilde
Hvis det er sant, kjære deg, at du er en del av den kreative kilden, kan du da på en logisk måte forstå at din Sjel er enorm og at bare en del av den er inne i din 3D biologi? Hvis all denne energien var i kroppen din, ville du forsvinne! Du ville selv bli til Lys, med mer kraft enn alle menneskehetens Mestere. Du ville få det som Elias (profeten) opplevde, som det eneste Mennesket som noensinne er oppsteget mens en annen betraktet og opptegnet det. Ifølge redegjørelsen, fordampet Elias fordi Guds kraft ikke kan leve i Mennesket med full styrke. Forstår du? Og hvis du forstår dette, vil du forstå at du bare opplever en liten del av Guden i deg, som er skaperen i kroppen din. Så her er det som tigger om et nytt spørsmål: Hvor er resten av ditt åndelige selv? Det er hos meg, kjære deg. Det er på den andre siden av sløret som en del av den kreative kilden. Det dro aldri herfra.

Nå, her er det som er vanskelig for deres oppfatning i deres 3D boks. Dere bærer rundt på en kroppsidentitet som er enkeltstående. Vi har tidligere sagt at dere egentlig ikke er enkeltstående i det hele tatt. I stedet er dere en del av en svært stor gruppe som er Gud. Når du kommer til Jorden, skilles en del av deg ut og blir legemlig. Den har en kropp med ett ansikt, og det er slik du ser ting. Men resten av deg – som fremdeles er deg – forblir hos Gud.

La meg nå fortelle deg den åpenbare sannhet: Du er et flerdimensjonalt vesen og en del av deg er på den andre siden av sløret. Bli vant til det. Sjelen din er ikke skilt ut, men i 3D ser det ut som om den er det. Det er ikke en Sjel et eller annet sted med ditt ansikt på seg på den andre siden av sløret, som tramper med føttene og venter på at resten av deg skal komme hjem. Dere er alltid sammen.

Det finnes imidlertid Mennesker som tror på denne atskillelsen, fordi alt de kan gjøre er å projisere deres linearitet på Guds majestet. Vi har snakket om dette også. Så bli vant til det faktum at det er en kvante Gud og et lineært Menneske, og du kan ikke sette dem sammen på en enkel måte i sinnet ditt. Sannheten er at du er en del av Guds hellige suppe og disse hellige delene ser ned på deg og er alltid tilgjengelige, alltid tilgjengelige. Akkurat som Parkeringsengelen, ser dine Sjeledeler alt. Forestill deg dette! En del av deg er tilgjengelig fra den andre siden av sløret. La oss sette dette inn i ditt 3D perspektiv: Det er en spion i himmelen og den ser på alt hele tiden. Den vet hvem du er og alt om deg fordi den er en del av deg. Den sender ut informasjon til deg som du mottar gjennom intuitive tanker. Er du her, forstår du? Den opplyser deg om å reise deg og dra til steder, hvis du lytter.

Det Er Et Guddommelig System I Hele Menneskeheten
Her er det du trenger å vite: Hvert eneste Menneske på planeten har det fordi hvert eneste Menneske er en del av helheten. Forstår du dette? Hva ville imidlertid skje, hvis det kommer en sending, men 90 prosent av menneskene ikke har en radio? Det betyr at 90 prosent aldri mottar den. Sendingen er fremdeles der med deres navn på seg, men de har ikke en radio fordi de ikke tror på det.

Så, her kommer du. Noen av dere fikk deres metaforiske radio for lenge siden og noen av dere er i ferd med å få den akkurat nå. Å tro at den finnes aktiverer den. "Radioen" er pineal- kjertelen som åpner seg opp i en flerdimensjonal portal som stiller seg direkte inn på det som er deg. Dette er vanskelig å forstå for et Menneske. Når du mottar denne kringkastingen fra det "flerdimensjonale deg", veileder det deg til venstre og høyre; det vet hvem du er; det er menneskekjærlig og velvillig innstilt; det er en del av Gud; det er en del av meg. Det er vanskelig å forklare. Det er derfor det føles så bra, kjære dere. Har du noensinne undret deg over hvorfor dype budskap og meditasjoner føles så bra? Det er deg sammen med deg! Det er vakkert! Hvis du er en del av den kreative kraften og du er kvante og flerdimensjonal, betyr det at disse intuitive budskapene har ditt ansikt på seg og de ville aldri føre deg inn på et sted av andre grunner enn menneskekjærlige og velvillige grunner. Det er systemet.

Hvorfor Er Du På Dette Møtet?
La oss nå gå tilbake til det punktet hvor du bestemte deg for å komme til dette møtet. Noen av dere sitter her i dag, likevel visste dere ikke om møtet før i siste minutt. Jeg vil gjerne fortelle deg at du er lydhør (stilt inn). Radioen din fungerer fordi intuisjonen din snakket nok til deg til at du så deg rundt og gikk et sted og fant ut at dette møtet skulle finne sted.

Jeg kommer til å stille deg et spørsmål: Hvem er det du ikke har møtt enda i dette rommet? Nå, det er et vanskelig spørsmål, siden du ikke kan møte alle, kan du vel? Så nå går vi inn i synkronitetsprosessen og en prosess som blir styrt gjennom intuitive tanker. Det er det som du ville kalle kroppens instinktive (iboende) intelligens som tillater degå være på det rette stedet til riktig tid og snakke med de rette menneskene. Du kan egentlig ikke forhåndsplanlegge for dette, kan du vel? I stedet må du være avstemt med det og stille inn på det, og noen av dere kan ha oppdaget ting her i dag som vil gjøre en endring i deres liv. Kanskje du møtte andre som har lignende interesser? Det er det dette handler om.

Så når en annen person sier til deg, "Du må være New Age", bare smil og innrøm det. Du bruker intuitive tanker og lytter så mye som mulig til dem for å anbringe deg på riktig sted til riktig tid. Dette skulle også fordrive forestillingen om at en New Age person bare sitter hjemme og gjør ingenting annet enn å meditere og venter på at Gud skal snakke til ham/henne. Det er ikke slik det fungerer. Gå i stedet til steder som intuisjonen din ber deg om å gå. Skjelne deretter, var det riktig? Var det ikke riktig? Hvordan føles det når det er riktig og hvordan føles det når det ikke er riktig? Sett alt dette sammen, og ganske snart, slik som med en muskel i kroppen når den blir trent, vil det begynne å fungere bedre for deg.

Instinktet arbeider sammen med deg for å finjustere den. Det vet hva du forsøker å gjøre og hjelper prosessen fremover. Iblant kan du se på noen og de ser tilbake på deg og plutselig virker det som om du kunne si, "Hallo, gamle venn! Det er godt å se deg". Dere klemmer kanskje hverandre en stund eller tar hverandre i hånden, avhengig av kulturen, og vit at du nettopp har møtt en bestevenn igjen. De har kanskje noe til deg eller kanskje de ikke har noe til deg. Det er kanskje bare for et lite øyeblikk slik at dere kan forenes på en kvantemåte og anerkjenne det faktum at dere er gamle Sjeler. Det er godt nok.

Vanskelige Begreper
Det vanskeligste for Mennesker i alt dette, er det som jeg kommer til å presentere som det neste. Prosessen er annerledes enn du tror. Først har vi fastslått at det ikke er lineært. Det er en begrepsmessig egenskap som du ikke kan planlegge. Tidspunktet er ikke kjent, så du kan ikke klebe fast et mål for noe du ikke kjenner til på kjøleskapet ditt. I stedet krever det at Mennesket skal ha tro og tillit og uten noen klokke. Det er nummer en.

Deretter fastslo vi at informasjonen kommer fra en del av deg som er på den andre siden av sløret, fordi du ikke kan holde all beherskelsen (kraften) som du har i den legemlige kroppen. Du er en del av den kreative kilden og det vil du alltid være. En del av deg er på min side av sløret – den delen som snakker til deg intuitivt og sier, "Gå til venstre, gå til høyre, reis deg opp, sitt ned, gå dit bort og møt den personen".

Og den neste er den vanskeligste forestillingen av alle. Hvordan skal vi beskrive det? Det er sju milliarder Sjeler på planeten og de har alle den samme egenskapen som du har – alle sammen.   De er alle på den andre siden av sløret, så vel som å være her, akkurat slik som deg. De snakker alle sammen samtidig og kringkaster ting, akkurat slik du gjør. De tingene de kringkaster bruker det samme "Guds sinn" som du har, fordi de er på min side av sløret. Menneskehetens Guddommelige deler er fremdeles Guddommelige, uansett hva de legemlige og intellektuelle delene tror eller gjør. Forstår du dette?
Så selv om de har et legemlig selv på Jorden som er fullstendig og totalt uvitende og ikke har noen radio for å motta, gjør det ingen forskjell. De kringkaster fremdeles potensialer og kjærlige intuitive budskap. 

Disse budskapene er menneskekjærlige og velvillige, og er for hele menneskeheten. Dette betyr at du også kan lytte til dem og de er stilt inn på din frekvens, ettersom denne frekvensen ikke har noe eierskap. Resultatet? De vil fortelle deg ting som intuitivt vil bidra til å veilede deg og hjelpe deg til å arbeide med deres legemlige motstykker. Dette er vanskelig å forstå. Tenk på det på denne måten: De Guddommelige delene til Mennesker du kanskje aldri møter vet at du lytter. Derfor, ved å kringkaste til deg, hjelper de sine egne 
Sjelemotstykker, for du arbeider med fred på Jorden og medfølende handling.
I din 3D singularitet, er du forbundet med en Sjel – deg – riktig? På min side av sløret? Nei. På min side, er du forbundet med dem alle. Så derfor kringkaster fremdeles selv Sjeledelene og delene til fullstendig ikke-troende informasjon som vil hjelpe menneskeheten. Det er et vanskelig begrep. Tenk på det som en kollektiv, intuitiv kraft.

"Wow!" sier folk. "Se på den tragedien du unnslapp. Hvorfor forlot du bygningen før den falt sammen?" Du sier kanskje, "Jeg vet ikke. Det var et eller annet som sa meg at jeg skulle gå og det gjorde jeg". Dette skjer gang på gang, kjære dere, og nå vet dere hvorfor det fungerer. Er det mulig at Menneskesjelen er forbundet på en slik måte at den snakker med alle samtidig? Svaret er ja.

Når en intuitiv healer sitter foran en fullstendig tett, ugjennomtrengelig og gjenstridig vantro person, får de fremdeles budskap for å bidra til å helbrede denne personen? Ja! Så det intuitive instinktet til hvert eneste Menneske fungerer, uansett om dette Mennesket har evnen til å "høre" det eller ikke. Det kringkaster til healeren! Det kringkaster til alle. Dette alene skulle vise deg at intuisjonen ikke kommer fra hjernens synapse, men heller fra pineal portalen.

Hva er det meningen at du skal gjøre med denne informasjonen? Vel, vi har allerede dekket litt av det. Først må du forstå prosessen og tro på det. Bli ikke skuffet over at planleggingen din ikke fungerer. Dere kan ikke få begge deler, kjære dere. Dere kan ikke ha planer som venter i hjørnet, bare i tilfelle. Synkroniteten vil ikke fungere, ettersom du vil oppheve den hvis du forsøker å planlegge rundt det. Ser du det?

Forstå for det andre at synkronitet kan ta deg til et sted du ikke planla. Er det i orden? Den gamle Sjelen vil sitte i stolen og si, "Selvfølgelig. Ja, det er i orden. Alt er bra". Virkelig? Virkelig? Mennesker liker å ha det på sin måte. Du blir kanskje dyttet og trukket til ubehagelige situasjoner og steder som du til å begynne med ikke ville ha valgt på egen hånd. Kan du ære dette? Kan du si, "Det er greit for meg. Jeg vet at det er meningen at jeg skal være her, fordi det er her synkroniteten plasserte meg"? Føl Guds Kjærlighet bølge gjennom ditt Hjerte og alle cellene i kroppen din. Si deretter, "Takk Gud, for at du plasserte meg på riktig sted til riktig tid". Det kan ta en stund å finnet ut av "hvorfor spørsmålene" i det hele, men etter hvert vil du se det klart og smile. Du vil forstå at du aldri kunne ha planlagt det, og det var perfekt.

La meg fortelle deg noe: Kanskje ditt 3D mål aldri vil bli oppnådd. Er det i orden? I stedet for å slå deg til ro med et endelig mål, vil du alltid være i bevegelse, alltid. Er det i orden? Det vil alltid være en stige å klatre i kunnskap, i bevissthet, og energi. Nye ting vil alltid komme din vei. Det vil være på den måten inntil det øyeblikket du tar ditt siste åndedrag. Du vil føle at du "ankom og nådde" målet ditt, men det er ikke sant, for hver eneste dag har du kommet til målet ditt. Det er en tenkemåte – og du liker ikke det heller, gjør du vel? I stedet ønsker du å ankomme på et sted og si "Jeg klarte det!" Deretter ønsker du å kjøpe en T-skjorte som bekrefter det. [Latter]

Synkronitet kan anbringe deg på steder som er vakre. Det kan redde ditt liv, og gjør det ofte. Den opphever alle de karmiske egenskapene som alltid har drevet en dragkamp med deg. Den endrer måten folk tenker på deg fordi du endrer deg. Den endrer måten du tenker på andre fordi du blir plassert på stedene for å se hvem du er. Den omordner det som du tror fordi du begynner å få forsterkning i handling, og du vet at det fungerer. Du kan stå med en stolt holdning og fortelle andre at du ikke har noen anelse om hvor du går og at du er stolt av det! Hele tiden er du sunnere enn de er, og du er lykkeligere enn de er, og du elsker mennesker de ikke vil elske. Forstår du hva jeg sier?

Dette er en endring i oppfatningen av livet. Det er en endring i alt som Mennesket er blitt lært i 3D, og det er ikke "gi slipp og la Gud". Det er et partnerskap – en ny ordning som er begrepsmessig og krever arbeid fra din side, krever det. 

Forvent synkronitet, men hvis den ikke kommer når du tror at den skal komme, ikke bli skuffet. Det var simpelthen ikke meningen at den skulle komme! Mennesker er morsomme. Se på de tomme talemåtene som mange i deres kultur bruker. De vet om dette! "Vel, jeg antar at det var meningen at det skulle skje". De har ingen anelse! Ja!! [Kryon ler] Eller, "Universet hadde et budskap til meg". De har ingen anelse, det er helt riktig! Helt riktig.

Så jeg har akkurat gitt dere teknikken i det og den er vakker og den er bare for dere. Menneskekjærlig, velvillig, nyttig Informasjon blir kringkastet hele tiden, selv fra de ikke-troende Sjelene. Deres "Guds-del" er aktiv og vet at du hører dem. Det hjelper den gamle Sjelen til å gå fra A til B. Mer enn det, hjelper det deg til å finne prosesser og prinsipper og mennesker som kan gjøre en forskjell på planeten. Det er dette som er nytt.

Det kommer til å bli en begynnelse på et ekteskap, ikke bare for å hjelpe Mennesker til å navigere nuet, men for å navigere det som kommer. Disse er klargjøringer for den neste gangen dere kommer her hva gjelder Akashaen (Akashically). Hva fortalte vi dere siste gang vi snakket? Vi gjorde rede for Akasha Arven. Det som dere lærer denne gangen bæres inn i (virkeliggjøres) neste gang, så klargjøringene dere får i dette livet vil bæres inn i det neste. Du vilhuske dem og du vil fortsette videre. 

Dagens synkronitet er morgendagens fremtid. Det er viktig, gamle Sjel, at du begynner å lære hvordan du skal bruke den og å bære den (virkeliggjøre den). Lær hvordan du kan forvente det, hvordan du skal tro på det, og endre måten ting fungerer på for deg. Som en del av denne nye læren, sier vi deg at det er tid for å oppheve den klokkeformete 3D kurven som forteller deg om gjennomsnittslover (averages) og sannsynligheten for ditt liv. Alt du trenger å gjøre er å dulte litt borti denne kurven med en flerdimensjonal energi kalt synkronitet og du designer din egen kurve.

Synkronitet lærer å anerkjenne det Høyere Selv og det faktum at Gud er i det indre. Den viser en villighet til å lytte på en måte du aldri har lyttet før, til en kilde som er personlig, kjærlig, velvillig og vakker – en energi som aldri vil forandre seg.

Og Slik Er Det!

KRYON