tirsdag 31. mars 2015

Matthew Ward – 25. mars, 2015

NB:   Se hvem som er på toppen av Illuminati !

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Synlige bevis for at Lyset øker kontinuerlig kan lett bli overskygget av det som kan synes å være endeløse opprør og uro, og vi vet at det i slike øyeblikk kan være vanskelig å holde fremst i tankene at: Lyset er i ferd med å seire. I månedene som ligger foran dere, skal dere se dette mye tydeligere etter hvert som diskusjoner bak lukkede dører begynner å bære frukter som dere vil ønske hjertelig velkommen.

På vegne av alle sjeler her, er jeg glad for å kunne ta opp spørsmål som har akkumulert seg mens min mor var på besøk hos familien vår i Sør-Amerika. Oftest er bekymringene relatert til ISIS, hvis handlinger holder denne gruppen kontinuerlig i medieoverskriftene verden over. Og det er der de må være, hvor tyngden av verden er imot barbarisk atferd og hvor samfunnet deres kan se nødvendigheten av å eliminere røttene som slikk atferd springer ut fra - invasjoner av fremmede makter, hevn, ekstreme holdninger mot annerledes tenkende, fattigdom og uvitenhet.

La dere ikke bli villedet av dem som uten å vite bedre pekte på Islam som årsaken – Isis’ grusomheter er grove brudd på de mest grunnleggende prinsippene i denne religionen. På akkurat samme måte som man kan sitere avsnitt i Koranen som oppfordrer til “å drepe de vantro”, så finnes også avsnitt i Bibelen som rettferdiggjør å drepe folk som ikke etterlever kristne moralregler; og, til tross for alt som er utelatt og alle forvrengninger av de opprinnelige nedtegnelsene i disse hellige bøkene, så inneholder de fortsatt avsnitt som sterkt oppfordrer til kjærlighet og respekt. Den gryende troen på én høyeste guddom ble raskt forvrengt av mørket og religiøse dogma ble utklekket av makthungrige, grådige individer - IKKE av personer som var “inspirert” av Gud eller Allah - og slik ble den til den mest splittende kraft i deres sivilisasjon og bakgrunnen for forfølgelser som ikke kan beskrives.

Og så er det nødvendig å si at familien deres fra universet kan ikke stanse ISIS’ fremferd av død og ødeleggelse, fordi de har ikke tillatelse til å gripe inn i noe individs valg gjort av fri vilje, med unntak av dem som forsøker å sende atomvåpen opp i rommet. Ja, med tiden vil høyningen av vibrasjonene til slutt kunne velte den Islamske Staten, men inntil da kan nok ISIS fortsette å eksemplifisere den aller nedrigste av tredje dimensjons atferd. Vi er aldri positive til, langt mindre oppfordrer til, kamphandlinger, men vi forstår at å stoppe denne gruppens fremmarsj krever en koalisjon av direkte involverte land og deres naboer, med andre typer assistanse fra andre nasjoner. Vi undervurderer ikke ISIS’ militære styrke, pengetilgang, rekrutteringssuksess eller besluttsomhet om å utvide sitt territorium, men når det gjærer uenighet og splittelse i ledelsen og blant soldater i rekkene, så er de ikke så uslåelige som de ønsker at verden skal tro.

Jeg ville sette pris på å høre Matthews mening om denne delen av et internettoppslag om Gordon Duff’s tale på en internasjonal konferanse i Damaskus om terrorisme:

Det som foregår Irak og Syria i forbindelse med ISIS er ikke Terrorisme, det er rett og slett kriminalitet. Med det mener jeg at det er en internasjonal Kriminell Kabals verk, en gruppe som har fått kontroll over den amerikanske Kongressen. Duff identifiserte denne Kriminelle Kabalen som Israelsk og viste til at dette er Verdensomspennende Kriminalitet i en skala verden aldri tidligere har opplevd.

Duff forklarte hvordan den høyesterettsavgjørelsen i USA om Citizen United gjorde det mulig for en av den organiserte kriminalitetens magnater, som nå opererer ut fra Macao, Sheldan Adelson, til i det store og det hele kjøpe seg kontrollen over begge husene i Kongressen ved det siste valget, og således bringe Kongressen under det Internasjonale Kriminelle Syndikatets kontroll, et syndikat som spesialiserer seg på menneskesmugling, menneskehandel og narkotika.

Det vi sier om denne omtalte delen av internettoppslaget er ikke en mening, det er vår absolutte kunnskap at informasjonen er rene fakta. Selv om dette på ingen måte er hele historien, så er dette fragmentet visselig sant, og den eneste “endring” vi kunne tenke oss er å kalle terrorisme for det det er: en kriminell forbrytelse mot menneskeheten.

Vil kabalen bli fjernet i løpet av dette året med en ny regjeringsledelse på plass? Først vil vi si at kabalen, en vanlig betegnelse for forskjelligartede grupper under Illuminatis paraply, med det felles mål å oppnå verdensherredømme, ikke er en tett sammenvevd styrke som opererer som én enkelt organisasjon. Den er et internasjonalt nettverk som har infiltrert regjeringer, bank og finans, handel, korporasjoner, utdannelse, religioner, mediene, militære styrker, lovgivnings- og rettssystemet, helse- og medisin institusjonene, underholdningsindustrien – hver eneste organisasjon, offentlige kontorer og institusjoner som innvirker på livet på Jorden.

Dette globale nettverket er ikke mulig å fjerne med ett mektig sverdslag. Det å utrydde det fullstendig fra deres verden er en prosess, og den prosessen har pågått gjennom den siste håndfull årtier, gjennom bit for bit å svekke kabalens makt ved å "bringe frem i lyset" den svindel, svik og korrupsjon de så lenge har bedrevet. I tillegg har det stadig økende Lyset i de senere årene berørt en del kabalmedlemmer slik at de har forlatt rekkene; noen har virkelig snudd om totalt og blitt entusiastiske lysarbeidere, mens andre har bare sluttet å delta i aktiviteter hvor hensikten er å skape negative resultater. Noen lommer hvor deres innflytelse er sterk, finnes fortsatt, men etter hvert som planeten beveger seg inn i stadig høyere vibrasjoner, vil disse lommene enten kollapse eller fortsette å ebbe ut til de ikke lenger eksisterer.

Opererer ISIS under Illuminati kontroll? Nei, fordi det er ikke nødvendig for Illuminatis hensikter. Mørke sjeler ernærer seg av fryktens energier, og ISIS og andre tyranniske regimer og grupper skaper en overflod av fryktenergi som fortsetter å gi næring til Illuminatis styrke.

Hva er Matthews tanker om at Kongressens talsmann, Boehner, inviterte statsminister Netanyahu til å tale for Kongressen? Dette er en sak av rent politisk art, og, som vi har stadfestet i tidligere budskap, så er sjeler stasjonert her helt og holdent upolitiske. Så det er helt uten å dømme eller for å favorisere noen av partene, at vi er enige med analytikerne dere som tolker invitasjonen som "et slag i ansiktet" for president Obama for at han fortsetter å forhandle med Iran i stedet for ta de "tøffe tiltakene" som Netanyahu taler så heftig for, og som en del av Kongressens medlemmer også støtter.

En del kongressmedlemmer er selv Illuminati og mange andre er under Illuminatis kontroll via finansiell støtte i valgkampen, utpressing, bestikkelser og regelrette trusler på livet; mens noen av de få andre som ikke er i Illuminatis klør, på den ene eller annen måte har et lukket sinn og er fullstendig "lukket" for å løse saker på noen annen måte enn deres eget snevre perspektiv. Dette er grunnen til at, av alle regjeringer dere kaller demokratiske, at den i USA kan kalles "den mest ødelagte av alle". I motsetning til de oppfatninger som mange amerikanske borgere har, så har President Obama, helt siden han ble innsatt, arbeidet modig for å "reparere" regjeringen, for at de skulle kunne kvitte seg med Illuminatis innflytelse som gjør de rike rikere og kveler ethvert tiltak som ville tjene folket behov.

Tilhører Netanyahu Illuminati eller er hans krigshissende ilterhet et resultat av han rett og slett tar sitt ansvar for Israels sikkerhet på alvor? Han er en av toppene i Illuminati og det er, eller var, også alle hans forgjengere i den stillingen. Som vi har slått fast i tidligere budskap, har aldri Netanyahu tjent de beste interesser til de Jødiske folket i Israel eller noe annet sted i verden -Illuminatiene satte i gang alle forfølgelsene og utrenskningene av minoriteter i Europa og Nazielementet deres gjennomførte det som i dag omtales som Holocaust.

Ved å bruke Jødedommen elle Zionismen for å rettferdiggjøre sine handlinger, har Illuminatiene lenge holdt Midtøsten på kokepunktet, og de har diskreditert enhver som stilte spørsmål ved deres krigshissende politikk ved å stemple dem som "anti-semittiske". Som de kreative mestere de er til å skape splittelse, har Illuminati innført en rekke ulike merkelapper for ulike religiøse trosformer, regjeringsformer, teorier, filosofier og ideologier. I første rekke gjennom religiøs og akademisk utdannelse, og massemediene, som har vært under Illuminatis kontroll i alle år, har samfunnet deres omhyggelig blitt opplært til å forakte alt som er utenfor den "merkelappen" eller kategorien de selv tilhører; og Illuminati har lykkes med å indoktrinere verden til et tankesett hvor enhver som blir stemplet som "anti-semittisk" er en hatefull person som ikke ønsker at den Jødiske befolkningen skal ha et godt liv.

Men Netanyahu tar absolutt " Israels sikkerhet " svært alvorlig. Allerede lenge før dagens Israel ble etablert i1948, var det Illuminatis intensjon å gjøre Jerusalem til sitt hovedkvarter i Midtøsten for å utvide maktinnflytelsen til sine økonomiske og politiske maktbastioner i Vatikanet, London, New York City og Washington, DC.

Vet Matthew om "revurderingen" av relasjonen mellom USA og Israel vil bety at for å fortsette å motta finansiell støtte, så må Israel slutte å undertrykke Palestinerne slik at det endelig kan bli fred i den regionen? Vi vet ikke hvilke betingelser som eventuelt ville bli inkludert i en eventuell “revurdering”. Det vi vet er at når Illuminatis kompromissløse representanter i Israels regjering og militære, blir avkledd så man ser hvem de virkelig er, for å si det slik, da kan det bli gode samarbeidsrelasjoner mellom Israelere og Palestinere. Etter hvert som vibrasjonene kontinuerlig høynes i deres krigstrette verden, vil fred og harmoni komme over alt hvor det i dag eksisterer undertrykkelse, væpnet kamp eller tyranni.

Ligger det noen videre betydning med hensyn til NBC-programlederen Brian Williams historie, kanskje noe som har med karma å gjøre, eller er det simpelthen det at han fortalte en løgn og ble avslørt? Selv om dette temaet ikke lenger er førstesidestoff, så gir spørsmålet en anledning til å vise hvordan karma ikke er hugget i sten, men at det i stedet gir anselig fleksibilitet med hensyn til hvordan det blir opplevd og erfart.Når vi snakker om Mr. Williams, så vet vi fra våre kolleger i Nirvana at han valgte som sin fremste oppgave i sin livsplan "å skape læring for folket". Han kunne ha gjort dette som barneskolelærer, universitetsprofessor, handelskolelærer, skribent, miljøforsker eller avisredaktør, bare for å gi noen eksempler; men han valgte å følge det han var mest interessert i, og dette ledet ham til en karriere som fjernsynsreporter.

Det er det samme fleksibilitet når det gjelder å oppleve og erfare en hvilken som helst karmisk læring. Sett i dette lyset, kanskje Mr. Williams gikk med på å bli ydmyket ved at historien hans om sin krigsdeltakelse ble avslørt, for å vise publikum viktigheten av å bruke sin kritiske sans og evne til å skjelne sant fra galt, når det gjelder informasjon i massemediene. Det kan også ha vært en streng påminnelse til mediene om at deres reportasjer må være presise ellers vil deres troverdighet gå tapt. Det kan også tenkes at det at hans historie kom ut, mange år senere kan tjene som eksempel på at sannheten uansett vil komme frem med tiden. Uansett hvordan Mr. Williams måtte betrakte det han har gjort og hvilke konsekvenser det fikk, så var det helt på linje med kontraktpunktet hans om "å skape læring for folket".

Mange lesere har uttrykt bekymring omkring vaksiner og de pågående kontroversene om vaksinesikkerhet versus risiko, og en av dem skrev: Hvordan kan det ha seg at bare noen få tilfeller av meslinger ble til en bølge av krav om vaksinasjon? Dette er jo ikke noen dødelig sykdom? Så vidt vi vet var det ikke noen av legene deres som forklarte hvorfor de oppfordret så sterkt til vaksinering for en så mild sykdom eller hvordan en sykdom, som etter sigende var utryddet i USA, plutselig dukket opp. Helseinstitusjonene og de medisinske institusjonene deres er "sengekamerater" med selskapene som produserer vaksiner; og, noen få barn ble innsprøytet med potente doser for å "gi" dem meslinger, og fra dem har noen få barn som hadde svekkede immunsystemer "fått" den og noen brakte den videre til noen få andre som også hadde svekket immunforsvar.

De tidligste vaksinene ble utviklet av vitenskapsmenn som hadde gode hensikter og slik var det med vaksinebruken også. Imidlertid så Illuminatiene at vaksinene deres kunne hjelpe dem å oppnå sitt mål – å eliminere mesteparten av Jordens befolkning – og således ble de brukt til å forårsake de sykdommene som publikum ble fortalt de skulle forhindre. Gjennom det siste halve århundret eller så har en rekke ulike virus, utviklet i Illuminatis laboratorier, blitt sluppet løs på befolkningen for å skape en pandemier, og i tidligere budskap har vi forklart hvorfor alle disse forsøkene i nyere tid har feilet. [Budskapet vårt fra 12. august, 2014 er det som inneholder mest omfattende informasjon] se http://galacticchannelings.com/norske/matthew12-08-14.html

For lesere som spurte om vaksiner kunne forårsake eller bidra til autisme, har jeg bedt min mor å klippe inn vårt svar på dette spørsmålet fra et tidligere budskap.

Er den store økningen av autisme relatert til bevissthetsskiftet?Nei, overhodet ikke. Det økende antallet av barn som har symptomer som likner autisme skyldes toksiner i vaksiner, og symptomene blir ytterligere forsterket av forurensningsstoffer i luften, vannet og jorden, samt kjemikalier tilsatt i maten for å bedre holdbarheten og forskrevne medisiner. Sann autisme, som er mye sjeldnere, er noe sjelen i sin livsplan har valgt å erfare og oppleve, noe alle andre sjeler som er involvert i dennes liv har vært enige om. Og hverken autisme eller den tilstanden som likner, vil forhindre disse personene fra å fysisk stige opp sammen med Jorden, med mindre et kort livsspenn er en del av sjelekontrakten. [jf. 13.februar, 2011]

Kanskje kan det være fordi jeg hører eller leser de samme tingene om og om igjen at jeg føler troverdighet til informasjon som ikke fortjener det. For eksempel, er Putin så hensynsløs som han blir fremstilt i mediene våre? Arbeider han og Obama virkelig ut fra "diametralt motsatte ståsteder"? Svaret på begge spørsmålene er "Nei", men disse situasjonene som er nær knyttet til hverandre formelig trygler om en forklaring.

Begge presidentene står overfor alvorlige nasjonale tilstander, som i stor grad er Illuminatis verk, men beskyldningene rettes mot presidentene som i mediene både beskyldes for å være "for svake" eller "for aggressive". Begge lederne er i en situasjon hvor de er nødt til å "gulpe opp" politisk retorikk for å vise sine respektive nasjoner at de har styrke og handlekraft. Hverken Mr. Putin eller Mr. Obama ønsker å utløse konflikt eller forårsake økonomiske prøvelser i andre land, og enda mindre gå til krig; og når de er ute av rampelyset, for å si det slik, så samarbeider de i sin innsats for å oppnå verdensfred, global økonomisk stabilitet, samt eliminasjon av sykdom, fattigdom, kriminalitet og korrupsjon.

En leser fra Spania skrev til oss om trærne i Madrid. Mor, kan du være så snill å kopiere inn den delen av e-posten hans som omhandler dette samt mitt svar. “En stor prosentandel av trærne i byen vår er plutselig syke tilsynelatende uten grunn. To av dem falt overende i fjor og drepte to mennesker, så Byrådet planlegger nå å skjære ned tusenvis av trær, opptil 20% av trærne i enkelte områder."

"Jeg hørte den samme informasjonen fra 3 forskjellige personer som kommuniserer med åndelige veiledere: Madrid lider under et energetisk angrep som gjør trærne livløse og gjør at de ikke kan kommunisere med hverandre, og det neste steget er å gjøre det samme med befolkningen. Mange mennesker sier at Madrid er et viktig nøkkelpunkt og at det som skjer her har mange konsekvenser nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider her for at folk skal bli klar over dette, men jeg tror vi kunne trenge hjelp fra andre venner i andre land som kan be for oss."
____________________

"Matthew sa at han var ikke klar over denne situasjonen og at han ville snakke med sine kolleger i Nirvana. De fortalte ham at det var arrangert slik i samarbeid med Gaia, for omtrent ti år siden i lineær tid, at trærne meldte seg frivillig til å absorbere negative energier som i hovedsak hadde sitt utspring i fryktbaserte tanker, følelser og handlinger blant folket i Madrid. Dette var så effektivt med hensyn til å høyne vibrasjonene at trærne tilbød seg å også suge til seg og absorbere negativitet som oppsto langt utenfor byens grenser. Med tiden førte denne assimileringen av negativitetens lave vibrasjoner rundt om i landet til at trærnes helse ble alvorlig svekket. De gav villig sine liv for å hjelpe Jorden å kvitte seg med negativitet så den ikke hopet seg opp slik at menneskers liv ble negativt påvirket eller ødelagt. Til alle tider har trærne assistert planeten og menneskebefolkningens helse, men dette var en innsats helt utenom det vanlige, for å hjelpe planetens og menneskenes personlige Oppstigning. Med tiden vil menneskene forstå hvor nær knyttet til hverandre alt livet på planeten er, fordi alle er sjeler, og føle takknemlighet for de mange store bidragene fra planteriket og dyreriket."

Tusen takk, Mor. Hver eneste livsform på Jorden er et aspekt av en intrikat, synergistisk organisme og alle har viktige roller; hvis det imidlertid ikke fantes noen trær her, så ville det ikke vært noe liv her i det hele tatt. Talløse sjeler med urgammel visdom har inkarnert som trær for å tjene alle livsformers behov, og noen av de eldste, største trærne har en bevissthet på så høyt nivå at de løfter bevisstheten hos annet liv over store områder. Etter hvert som bevisstheten om dette øker i samfunnet deres, vil trærne bli æret og hedret for sin absolutt uunnværlige tjeneste. Vi verdsetter meget høyt alle de som gjør en stor innsats for å redde Jordens skoger og utdanne folket med hensyn til viktigheten av å få slutt på hensynsløs tømmerdrift.

Lysvesener over alt i universet heier dere stadig videre og mange er der midt i blant dere, og hjelper til på utallige måter for å fremskynde deres ferd frem mot den fulle stråleglans i Jordens Gyldne Tidsalder.

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: