onsdag 12. november 2014

Sheldan Nidle - 11 november, 2014 - 2 Oc, 8 Xul, 11 Ik

Dratzo! Mange ting i deres verden er for øyeblikket inne i en manifesteringsprosess. Det foregår møter over hele verden for å formulere et nytt, fullstendig transparent bank- og finanssystem. En svært viktig del av disse forhandlingene dreier seg om nødvendigheten av å revaluere og nyfastsette verdien av alle verdens valutaer. Og parallelt med denne forutsetningen, å vende tilbake en masse til gullstandard. Vi følger med på og har overoppsynet med disse samtalene. De urgamle familiene eier enorme depositorier av umyntet gull, som tidligere ikke har vært allment kjent. En stor del av dette vil bli donert for å sikre basisen for de edelmetallbaserte valutaer og danne fundamentet for de globale velstandsfondene. Dette er først og fremst av humanitær art. Disse fondene vil muliggjøre en veritable eksplosjon av prosjekter som vil komme det globale samfunnet enormt til gode. De skal også gjøre det mulig for dere å lære om det som i dag er hemmelig kunnskap og forberede dere til bedre å forstå hvordan Himmelens plan utfoldes, samt hensiktene og målene med den. Fondene vil samtidig bidra til global avsløring av sannheten om vår eksistens og rolle. Denne velstanden vil således rydde veien for en ny virkelighet og en forståelse av hva som vi skje i den nære fremtid.

Da vi først begynte på vårt oppdrag med å etablere kontakt med dere, for mer enn to tiår siden, kontaktet vi deres Åndelige Hierarki for denne hellige kloden og oppdaget de Oppstegne Mestrenes historie og hensikten med deres arbeid. Denne kunnskapen gjorde at vi tok kontakt med dem og begynte å utforme planer for hvordan vi kunne støtte hverandre. Underveis etablerte vi et nært og tett sammenvevd samarbeid med Agarthanerne. Med tiden etablerte vi en base av anselig størrelse der og begynte et langvarig samarbeid med lange og engasjerte møter med deres høyeste råd. Vi oppfordret dem til å intensivere sitt arbeid på overflate-Jorden, som de hadde gjennomført i tusener av år. Deretter ba vi dem å hjelpe oss å organisere tilsvarende oppdrag med vårt eget personell. For øyeblikket gjennomfører vi titusenvis av slike møter med mennesker over hele kloden. Underveis har vi til dels hjulpet dem som er fast besluttet på å avsløre sannheten om oss og vårt nærvær. Det er nødvendig at slike oppdrag gjennomføres i hemmelighet. På denne måten har resultatene av dem gitt oss en hel mengde nyttig informasjon om samfunnene deres og om dere selv.

Vi har vært i kontakt med dem som arbeider iherdig for å gjøre nye styresett og nasjonale ledelser til virkelighet. Vårt kontaktpersonell har i all hemmelighet tatt kontakt med disse fantastiske menneskene og benyttet våre fordelaktige posisjon til å hjelpe deres sak. Det er viktig at de mørke blir beseiret. Mesteparten av dette arbeidet må nødvendigvis gjennomføres av slike mennesker som vi har akkurat beskrev ovenfor. Dere har evnene som trengs til å bokstavelig talt forvandle deres jordiske rike. Vi er her for å bistå med adekvat hjelp, på deres vegne, når det er behov for det. Vi forstår hva det er Himmelen gjør og vi ønsker av hele vårt hjerte å støtte denne rekken av edle anstrengelser for å skape forandring. Faktum er at vi har vært til stede på en rekke av den mørke kabalens hemmelige møter og oppfordret dem sterkt til å tilslutte seg det arbeidet som dere nå leder an i. Himmelen har gitt oss utvidete mandater til dette. Således er det vår fulle hensikt å intensivere vårt kontaktpersonells rolle med å åpne opp og sikre kommunikasjonslinjene mellom Lysets styrker på Jorden og i tillegg å utvide rollen til en del Agarthanere som er tungt involvert i denne prosessen.

Hensikten bak alt dette er simpelthen å hjelpe til å etablere de virkemidlene våre allierte trenger for å sikre at de seirer og å forberede deres verden på en radikalt ny form for samfunnsledelse. For over 200 år siden hjalp Grev St. Germain til med å formulere ordlyden i de Forente Staters Frihetserklæring. Vi er fast besluttet på å se til at det som de mørke så inderlig ønsket å ødelegge, nå skal få blomstre over alt i verden. Denne prosessen er kun begynnelsen på alt det vi har til hensikt at mentorene deres skal introdusere dere til. Et Galaktisk Samfunn kan uten problemer finne sin begynnelse i rådshallene til sannferdige og åpne regjeringer. De resulterende utvekslinger av meninger og erfaringer passer som hånd i hanske med det som mentorene våre vil drøfte med dere. Følgelig betrakter vi disse nye regjeringene og deres politikk for full avsløring, som et ledd i å åpne opp for en global dialog med oss. Dere er skjebnebestemt til å gjenopprette kontakten med deres åndelige familier og familien fra stjernene. Da kan dere begynne å forstå hvem dere egentlig er og i glede vende tilbake til full bevissthet. I denne tilstanden kan dere bli sanne voktere av denne verden, ja i sannhet av hele den fysiske virkeligheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med flere gode nyheter! For øyeblikket arbeider vi i nært samarbeid med våre forbundsfeller for å finne ut hvordan vi kan iverksette en massiv utløsning av de humanitære fondene og velstandsfondene. Vi har fått løfte fra Agarthanerne at disse fondene blir beskyttet og at utløsningen av dem er meget nær å skje. Vi ber dere å være tålmodige og forberede dere på å ta imot disse så velfortjente velsignelsene. De mørkes allierte er i ferd med å bryte sammen stilt overfor et bredt anlagt juridisk angrep som truer selve deres eksistens. Følgelig oppfordrer vi dere til å benytte deres evner og denne fordelaktige situasjonen til å hjelpe oss å manifestere en ny virkelighet for menneskeheten. Mens dere gjør dette, åpne hjertene deres for Lyset og bli ett med oss, med den himmelske nåden. Sammen er vi i sannhet en ustoppelig kraft, skjebnebestemt til å beseire den mørke kabalens makt og alle dens lakeier. Det primære målet for øyeblikket er å arrestere alle disse kjeltringene og isolere dem fra dere.

Mens dere nå forbereder dere på å motta deres mange velsignelser, ha et våkent øye for hvordan deres medmennesker har det. Denne verden trenger temmelig mye for å forbedre sin infrastruktur. Disse behovene må det gjøres en innsats for å ivareta. Det vi ønsker at dere skal gjøre er simpelthen å strekke hånden ut til hverandre. Vær villige til å ta kontakt med andre. Lær om hvordan hver og en av dere reagerer på de kommende forandringene og hjelp hverandre å komme gjennom dem. Det er mange som har en dypt rotfestet tro og oppfatninger som vil bli knust i den tiden som kommer. Gjør alt dere kan for å trøste hverandre. Vær rede til å hjelpe, først deres egen familie og deretter venner. Forsikre alle om at alt virkelig er i skjønneste orden og at alt er til beste for menneskeheten. Vi kommer også til å benytte vår gunstige posisjon til å hjelpe og trøste dere. Det er et hav av tro og oppfatninger som vil bli angrepet. Omfavne menneskeheten og bruk deres sosiale medier til å trøste mange. Bruk deres visdom til å forsikre dem at alt er vel og forklar dem hva som skjer. Denne nye virkeligheten skal bringe en endelig slutt på regjeringens tyranni og erstatte dem med en institusjon som er virkelig er viet til å tjene menneskeheten.

I dette nye riket vil dere ha alt dere trenger, være fremgangsrike og ikke minst frie. Dere vil endelig kunne uttrykke deres meninger og evner helt fritt og åpent. Benytt denne tiden til dialog med hverandre og lær om dette nye riket. Vi står rede til å bidra med enda mer kunnskap i denne dialogen ved å gi dere en serie med belæringer om livet og om hvordan vi kom hit. En sann moralitet vil vokse frem på bakgrunn av disse belæringene. Vi vil sørge for at de hensikter og mål Avatarene hadde, som ble uttrykt til deres første tilhenger, nå bli kjent for dere. Denne store visdommen handler om kjærlighet og lys. Det handler om hvordan dere alle danner et globalt samfunn. Dette samfunnet må nå komme sammen og uttrykke denne kjærligheten gjennom å sikre at hver ny regjering i sannhet tjener sitt folk og dette nye samfunnet i støpeskjeen. Tiden er inne for å komme sammen for å tjene Himmelen og Gaia.

I dag gav vi dere et grunnleggende overblikk over hva som for øyeblikket er i ferd med å skje, så vel som et større ansvar for å hjelpe det å manifestere. Mange storslagne ting er rede til å skje. Ikke desto mindre, gi dem tid til å manifestere på vellykket vis! Hold dere hele tiden positive, selv om dere føler en viss indre frustrasjon. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization Oversetter: Leif 

Ingen kommentarer: