mandag 8. desember 2014

Matthew Ward - 14 november, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi er glade for å kunne ta opp spørsmål i forbindelse med vårt siste budskap, så vel som forespørsler om vårt syn på hendelser som nylig har skjedd, og vi begynner med robot-satellitten som landet på en komet.  Å manøvrere et objekt slik at den kan møte et annet som fyker med enorm hastighet gjennom verdensrommet er ingen liten bragd, og vi sier; Fantastisk oppvisning! Det er helt klart at dette fortjener å feires som en teknologisk triumf, men vi ser også et større perspektiv i det: Sivilisasjonen deres ser nå mot stjernene med fredfulle hensikter – det er ikke så veldig lenge siden intensjonen til noen få mennesker på Jorden var å gå til krig i verdensrommet. Med tiden vil sivilisasjonen deres både ha et ønske om og den nødvendige teknologiske kompetansen til å besøke hjemlandene til deres brødre og søstre i Universet. 

Og så våre synspunkter på to valg som har fått mye medieomtale over hele verden – for å ta dem i riktig rekkefølge, først folket i sørøst Ukraina som stemte for å bli en del av Russland. Vi betrakter dette som at majoritetens stemme ble hørt gjennom en demokratisk prosess, og et velkomment steg oppover og bort fra historisk urettferdighet.  Av betydning her er vårt svar på et spørsmål i et tidligere budskap:
Hva kan Vladimir Putins handlinger i Ukraina kunne føre til i den regionen? På kort sikt generell forvirring, og i noen områder, kamper. Putin ønsker det samme som andre nasjonale ledere ønsker: en sterk økonomi, en stabil regjering og en rolig befolkning. Han innså ikke omfanget og bredden av misfornøydhet blant ukrainerne, ei heller forutså han hvilke sterke protester som ville komme etter at befolkningen på Krim stemte for å bli en del av Russland, hvor majoriteten av velgerne føler en komfortabel tilhørighet. Gjennom deres skrevne historie har nasjonale grenser bølget frem og tilbake i samsvar med hvem som kom seirende ut av krigene og den påfølgende vinning eller tap av kontroll, samt behovet for naturressurser. De få som har sittet ved makten har aldri brydd seg om hvordan dette påvirket befolkningen, hvis lodd var å leve med resultatene av en kultur som ble splittet opp i flere nasjonale tilhørigheter eller sammenslåingen av ulike kulturer under samme flagg.  [2. juni, 2014]
Det er en helt annen sak med de Forente Stater, som av alle store stater har den mest utstrakte blanding av raser, religioner, nasjonal herkomst, etnisitet og kulturer, en rikdom som på strålende vis kan være til store fordeler for en nasjon under klok ledelse. Sjeler som er stasjonert her er apolitiske og upartiske, og det er helt uten noen fordom at vi ser at dette landets midt-periode valg gjør lite eller ingen forandring i det status quo som økonomisk og juridisk tar rettighetene fra den majoriteten som «minoritetene» i befolkningen utgjør. Vi er enige med analytikerne som spår mer partipolitisk fingerpeking, obstruksjonisme og lovgivende tiltak som favoriserer de rikes interesser.
Men dette er kun på kort sikt og gir ingen grunn til å miste motet. Det foregår drøftelser bak kulissene som vil tjene til alles beste.  Ledere i forskjellige regjeringer, industrier og forskning har tatt tak i og drøfter ulike emner, så som hvordan man kan skape enighet om fred, global økonomisk stabilitet, miljøsaker, avvikling av atomvåpen, flyktningeproblematikken, fattigdom, fornybar energi, reduksjon av forurensningen, helsestell og nye teknologier, og i noen av samtalene deltar også medlemmer av deres ekstraterrestrielle familie.  Resultatene av disse anstrengelsene for å få til internasjonalt samarbeid vil litt etter litt komme til syne, og Jordens stø kurs inn i planen av stadig høyere vibrasjoner sikrer at klokt lederskap, rettferdighet og harmonisk samarbeid til slutt vil herske internt i og mellom alle regjeringer.
La oss så gå videre til noen nylig avholdte taler, også disse i samme rekkefølge som de fant sted, og vi siterer bemerkninger som også uttrykker våre leseres følelser: "Hvorfor forårsaket Pave Frans’ åpensinnethet omkring abort og homofili en storm av kritikk fra resten av Vatikanet og fra en del prester? Er han den eneste som innser at kirken vår vil miste medlemmer dersom den ikke kommer seg ut av den Mørke Middelalder og begynner å tjene dagens kirkegjengere?"
Pave Frans handler ut fra omtanke for alle mennesker, ærlighet, ydmykhet og inspirasjon fra sjelsnivå. Andre i kirkehierarkiet handler ut fra frykten for at avvik fra dogmatikken kan svekke deres kontroll over hengivent troende tilhengere, eller enda verre, føre til enda flere avsløringer om sannheter som lenge har vært holdt skjult.  Etter avsløringen for noen år siden om at pedofile blant presteskapet ble beskyttet av Vatikanet, har denne organisasjonen vært fast besluttet på å forhindre at andre hemmeligheter siver ut.  Nemlig at Vatikanet er det internasjonale hovedkvarteret for Satanismen og huser kunstskatter og gull som er ervervet gjennom samarbeide med nazistene under annen verdenskrig; noen av kardinalene er Illuminati;  Kristendommens fundament ble utklekket av tidligere herskere i stat og kirke for å ha kontroll over folkets tro og lommebøker en masse, og gjennom århundrer siden da har Katolisismen tilføyet blatante usannheter for å sementere sin kontroll over sin globale menighet; paver som argumenterte for reformer ble tatt av dage. Når disse sannheten kommer frem, vil det kun være de åndelige aspektene av denne religionen, og andre religioner også, som vil bli beholdt.
Gjennom sin åpenhjertige og direkte tale om verdenssituasjonen på den Internasjonale Diskusjonsgruppens Valdai-samling, tok også Vladimir Putin sterkt til orde for forandring. Vi ser ikke på ham som “å være hyklersk fordi han beskylder de Forente Stater for å være verdens trøbbelmaker”, men han var ikke helt presis når han plasserte alt ansvar på dette landet "for å blande seg inn i alt som skjer rundt om i verden."  Vi ønsket at han hadde sagt at dette hele tiden har vært Illuminatis verk, både i og langt utenfor den nevnte regjeringen.
Vi har valgt ut noe av det han slo fast i talen sin, for å vise hvorfor vi betrakter denne talen, fra en av verdens mektigste ledere, som en milepæl for verdenssamfunnet deres. I enhver situasjon hvor informasjon blir tatt ut av sin sammenheng kan den bli feiltolket, så hvis dere har tid og interesse for det, så anbefaler vi at dere leser talen i sin helhet. [http://gffreepages.blogspot.pt/2014/10/a-must-speech-at-valdai-clubs-meeting.html]
“Vi har gått inn i en periode med svært ulike tolkninger og bevisst stilltienhet i verdenspolitikken.  Internasjonal lov har blitt presset fra skanse til skanse på grunn av en raskt omseggripende juridisk nihilisme. Objektivitet og rettferdighet har blitt ofret på de politiske motivers alter.  Situasjonsbetingete tolkninger og vurderinger som er tendensiøse og influert av egeninteresse har erstattet juridiske normer. Og på samme tid har total global kontroll over massemediene gjort det mulig, når det er ønskelig, å fremstille hvitt som svart og svart som hvitt …"
"I den senere tid har vi også stadig økende bevis for at regelrett utpressing har blitt brukt med hensyn til et antall ledere. Det er ikke uten grunn at "storebror" bruker milliarder av dollar for å holde hele verden, inkludert sine nærmeste allierte, under overvåkning. …"
"Kanskje er de Forente Staters spesielle posisjon og måten de utøver sitt lederskap på en velsignelse for alle, og deres innblanding i hendelser over hele verden bringer fred, velstand, fremskritt, vekst og demokrati, så kanskje vi bare skulle slappe av og glede oss over det hele? La meg si at dette ikke er tilfellet, absolutt ikke tilfellet. …"
“Det er lite sannsynlig at noen ville kunne fremskaffe absolutt gjennomarbeidete, ferdig-til-å-ta-i-bruk-løsninger akkurat nå. Vi vil trenge omfattende arbeidsinnsats med deltakelse fra et bredt spekter av regjeringer, globale business-organisasjoner, sivilsamfunnet og slike ekspertplattformer som vår."
Og så over til noe helt annet; alt mens vi grublet over hvordan vi skulle gi svar til lesere som stilte spørsmål ved min påstand i det forrige budskapet om at “Til og med Gud vet ikke” når det gjaldt tidspunktet for fremtidige hendelser, så sa Gud at han ville besvare dette selv.
"Mine kjære barn, dette er Gud som taler. Det synes som om noen av dere ble fryktelig oppkavet over Matthew’s presise vurdering av hva jeg vet, eller i dette tilfellet, ikke vet. Dere har blitt villedet av religionens fremstilling av hvem jeg er og av «la ikke min vilje skje, men din.»  Jeg fastsetter ikke noen parametre for noen av mine barn! Alt dette dreier seg om fri vilje, og jeg vet ikke hva dere kommer til å gjøre med deres frie vilje før dere allerede har gjort det. Og jeg griper aldri inn i det dere gjør selv når det ikke er til deres eget beste, når dere er på ville veier i forhold til det dere hadde valgt å gjøre. Jeg kjenner de valgene dere har gjort i deres livskontrakt – jeg fikk vite om dem da dere fastsatte dem i livskontrakten deres.
Fri vilje er gitt dere alle fra Skaperen, ikke meg, men på akkurat samme vis som toppsjefene i andre universer er pålagt å respektere den gaven, så er også jeg det, i dette universet. Jeg er på ingen måte uenig i at det er arrangert på denne måten. Når alt kommer til alt kommer den energien som skaper små barn og blomster – alt som eksiterer i hele kosmos – fra Skaperens "Big Bang" som dere kaller det. Dere kan bruke denne energien akkurat som dere selv ønsker det – det er det som er fri vilje.
Jeg har et spørsmål. I stedet for å eie denne gaven, ville dere heller at jeg skulle bestemme hva dere skulle gjøre fra det ene øyeblikket til det annet, hva dere skulle interessere dere for, hvem dere skulle være venner med, hva dere må gjøre i et forhold eller jobb, eller hvor dere skulle bo og alt annet gjennom hele livet deres? Ville dere ikke da vært nikkedokker, dersom det var slik det var?
Jo det ville dere vært, og derfor er det ikke slik. Det er deres liv, mine kjære barn, ikke mitt. Og derfor kan jeg ikke leve det for dere, på samme måte som livet deres ikke er deres foreldres liv og derfor kan ikke de leve det for dere. Det som skjer er at jeg opplever og erfarer ting slik som dere opplever og erfarer dem, jeg lærer når dere lærer, jeg vokser når dere vokser. Alle dere og alle de andre sjelene i dette universet er hvem jeg er. Jeg er så svak som den svakeste, så sterk som den sterkeste, like full av sorg som dem som sørger, like glad som dem som er fulle av glede. Jeg elsker hver eneste èn betingelsesløst uansett hvordan de bruker – eller misbruker – Skaperens gave.
Imidlertid, siden jeg er alle dere og vi står i dette sammen i all evighet, så kan jeg faktisk se det store bildet, hva summen av alle våre "selv" er i ferd med å manifestere i universet vårt. Eller mer presist, vi er dette universet og det er i kontinuerlig forandring takket være de ubegrensede valg gjort av fri vilje som hver eneste sjel gjør. Disse omfatter alle som ønsker å ha et himmellegeme til kropp, alle menneskene, dyrene, plantene og andre vesener i enhver sivilisasjon og åndeverden, i hvert eneste solsystem i hver eneste galakse. Dere har ikke tall som er store nok.
Som mitt "paraply-selv", som Suzy kaller det som jeg kaller "mitt amalgamerte selv", holder jeg galakser på plass i sine baner, gir mine mere høyt utviklete selv autorisasjon til å forhindre kjernefysisk krig – det er det unntaket Skaperen har gjort med hensyn til fri vilje – og gir hjelp til andre av mine selv når de ber om det, og så prater jeg med gudene og gudinnene som er mine motstykker i de andre universene. Dere vil ikke bli involvert i noe av dette, så jeg vil bringe dette "ned på Jorden igjen" hvor ting er så enkelt at alt dere gjør, alt dere tenker og føler, i like stor grad blir det jeg er som det dere er. Dette er fordi vi er Ett, mine elskede barn, og for evig skal være det."
Tusen takk, Gud. Svaret ditt var uendelig mye klarere enn det som hadde blitt resultatet av vår grubling. Noen lesere spurte om vi, i våre henvisninger til Gud og Skaperen i vårt forrige budskap mener at de ikke er ett og det samme, så jeg ba min mor om å finne frem det budskapet som forklarer hvordan Han og Skaperen er forskjellige. [4. januar, 2006]
Tusen takk, Mor.  Vi takker også den herren som skrev en e-post som vi siterer deler av, fordi hans tanker og spørsmål har mye til felles med mange andre, og vi skal også besvare enda flere relevante spørsmål.
"Jeg trodde det var en universell lov at ingen enkeltperson eller gruppe hadde lov til å stanse eller legge hinder i veien for oppstigningen til dem som ønsker å stige opp. Dersom dette er en reell regel / lov, hvorfor har da Rådet nektet å gripe inn og fjerne disse Illuminatiene og andre? Dette rådet som godkjente disse sjelene som har nektet å overholde sine kontrakter, synes å ha toet sine hender, snudd ryggen til oss mennesker og gitt blaffen i menneskehetens oppstigning."
"Systemet har tilsynelatende blitt et hinder for menneskehetens oppstigning. En må jo undre seg på om planeten Jorden er et sted man kan gjøre hva man vil uten at det får noen konsekvenser. Et liv blir levet, konstruktivt, destruktivt eller hva som helst, og når sjelen vender tilbake får den et klapp på skulderen, gratulasjoner og gullstjerne i boka for vel utført jobb. Så de sjelelige konsekvensene synes å være temmelig ynkelige dersom sjeler man stolte på har gått tilbake på sine kontrakter og ikke bekymrer seg det dugg om hva som skjer når de kommer tilbake til dette ubegripelige stedet som kalles Himmelen."
Da disse sjelene gikk tilbake på den andre delen av sin kontrakt, snudde ikke Rådet ryggen til menneskene. De kunne ikke nekte disse "kontraktbrytende" sjelene sine fri-vilje-valg og fortsette å skape kaos og ødeleggelse og fortvilelse, men de kunne be dem inntrengende om å ikke gjøre dette.* Det virkemiddel Rådet brukte på sjelsnivå var å sende ut en flodbølge av lys som ville styrke samvittigheten til hver av de "kontraktbrytende" sjelene som var villige til å ta det imot; og ekstraterrestrielle som lever blant dere, sto frem for dem, i de kroppene de bruker i sine hjemmeverdener som en  ytterligere forsterkning, da de fortalte dem hva de ville møte når de kom tilbake til åndeverdenen og i sin neste inkarnasjon, dersom de ikke tok på alvor alle elementene i sin sjelekontrakt.  Vi skal komme tilbake til dette.
Helt motsatt av inntrykket av at systemet er blitt et hinder for menneskenes oppstigning, var rådets plan meget omhyggelig og gjennomtenkt med tanke på å hjelpe menneskeheten i samsvar med Gaias ønske om at de skulle stige opp, med sin fysiske kropp, sammen med planeten. Dette er grunnen til at den inneholdt betingelser hvorved sterkere sjeler kunne hjelpe de svakere, i tillegg til det intense lyset som mektige sivilisasjoner hele tiden strålte inn til Jorden.  De "kontraktbrytende" sjelene hadde full rett til å nekte å ta inn lyset selv, men de kunne ikke forhindre alle andre i å motta det.  I løpet av denne perioden med Illuminati-skapt turbulens og misére som fortsatte etter "kontraktbruddet", som skjedde for omtrent sytten år siden regnet i deres lineære tid, har mer enn en milliard sjeler ivrig og takknemlig tatt imot og latt seg fylle av lyset.  Dette er en del av årsaken til at samfunnsutviklingen deres ble forsinket med bare et tiår, ikke mer; likevel var det ikke meningen at det skulle bli noen forsinkelse i det hele tatt.
Med hensyn til de konsekvenser som venter disse høyt tiltrodde sjelene som brøt kontakten sin … når de vender tilbake til dette ubegripelige stedet som kalles Himmelen, det som vil skje etter at de går inn i Nirvana, det rette navnet for Jordens åndeverden, er langt mer alvorlig enn dere kan forestille dere. Nirvana utgjør en hel rekke fleksible energi-strata, og i samsvar med de fysiske lovene som styrer livet i dette universet, vil sjeler som "går over" fra Jorden automatisk bli trukket til det energinivået som er i samsvar med deres levetids-energi, som har blitt registrert fra øyeblikk til øyeblikk i Akashas absolutt feilfrie arkiver.
Dere er sjeler som gjør erfaringer i den fysiske virkeligheten, så som oftest snakker vi om individer som sjeler snarere enn som personasjer.**  Noe som har vært slått fast meget klart i et budskap for en tid tilbake er at: det er psyken og eterlegemet til personasjen som reiser til Nirvana og det passende energinivået der.  I kraft av å være Skaperens kjærlighet-lys, er sjelen fri, fri til å samskape med en annen personasje som, på like linje med alle i denne slektslinjen - på like linje med alle vesener over alt i kosmos – er en fri og uavhengig, ukrenkelig, udødelig sjel som energetisk og bevissthetsmessig et knyttet til alle andre.
For å gå videre; gratulasjoner og gullstjerne i boka for godt utført jobb ville ha vært helt på sin plass for de "kontraktbrytende" sjelene når det gjelder å oppfylle første delen av kontrakten sin.
Fordi de gjorde dette "helt etter boka", har milliarder av sjeler – som mange av dem hadde stort utbytte av den ekstra hjelpen som ble sørget for gjennom Rådets plan – oppnådd målet sitt om å fullføre sine karmiske leksjoner i tredje dimensjon og utviklet seg inn i fjerde. Imidlertid fører det at de hårdnakket nektet å gjennomføre den andre delen av den avtalte kontrakten, til at de blir henvist til de laveste energinivåene i Nirvana hvor de vil føle akkurat de samme emosjonelle og fysiske smerter som de forårsaket hos andre etter at tidspunktet var kommet for dem til å "kutte ut".
Alle som befinner seg i dette nivået frykter lyset, så kun en liten prikk av lys er hele tiden tilgjengelig for dem i denne mørke verdenen fylt av all den skrekk og pine de forårsaket i løpet av sitt liv på Jorden.  Når de overvinner sin frykt for lyset, beveger de seg opp på et nivå hvor det er litt mer lys, og så videre og så videre til de har absorbert lys nok til å kunne inkarnere i en tredje dimensjons verden på et bevissthetsnivå tilsvarende for eksempel nakensnegler eller kortlivete insekter. Det at de starter på dette nivået er en gave av himmelsk nåde;  det visker ut alle spor fra det cellulære minnet som ellers ville ha kunnet påvirke andre personasjer til å ta samme kurs nok en gang, som en gang henviste ham eller henne til det aller laveste energinivået. Det er også en guddommelig nåde at hver og en velger sitt eget veksttempo, hver og en tar imot lyset når de er rede til det, så det å nå "nybegynnerstadiet"  av inkarnasjon og utvikle seg derfra til menneskelig status i en tredje dimensjons sivilisasjon kan skje relativt raskt, si i løpet av tusen år, eller det kan ta millioner eller flere år.
Svært få, om noen, ville betrakte Jorden i dag som den type vidunderlige himmel som mange tror kommer etter livet for "gode" mennesker – Nirvanas høyere strata er det! – men Jorden skal bli det. Det evig økende lyset – KJÆRLIGHET! – i deres verden er i ferd med å manifestere paradiset i Gaias visjon, som venter dere i kontinuumet.
Elskede søstre og brødre, som alltid er våre ord fylt av uforbeholden kjærlighet og vi hedrer dere for deres trofasthet og urokkelighet i lyset.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
* De "kontraktbrytende" sjelene, eller de som brøt sin sjelekontrakt, eller mer spesifikt nektet å gjennomføre det siste elementet i sin sjelekontrakt,  henspiller på de sjelene som hadde påtatt seg "å spille ondskapen" og som etter fredsslutningen i Anchara i 1995, ifølge sine sjelekontrakter, skulle "gå over på Lysets side".  Dette nektet de, så hypnotiserte var de blitt av sin makt og rikdom at grådigheten var uten grenser og de blånektet å gi fra seg makten og rikdommenene.  Mange av dem tilhører den gruppen som kaller seg Illuminati.  Da deres herrer Anunnakiene forlot planeten i 1995,  klamret de seg til sine maktposisjoner og satte igang en fullstendig hemningsløs kampanje for å sikre seg verdensmakten.  Det er de sjelene det er snakk om som "de kontraktbrytende".  

*(Hentet fra Matthew 19. oktober 2014).  Her dukker ordet "personasje", personasje, opp igjen.  Denne gangen har jeg valgt å holde fast ved ordet.  Slik jeg oppfatter det kan en sjel avspalte sjelefragmenter som hver for seg "reiser ut" og gjør personlige erfaringer og læring, gjennom mange liv, både inkarnert i kropp og i liv uten fysisk kropp.  Dette sjelefragmentet med alle sine personlige erfaringer benevnes som en av sjelens (over-sjelens) personasjer. Når denne personasjen inkarnerer i kropp vil den ha tilgang (gjennom underbevisstheten) til alle sine tidligere erfaringer gjennom tidligere liv.  Den sjelen den hadde sitt utspring fra, som mange kaller oversjelen, kan ha mangfoldige personasjer.  All den erfaring og læring som de ulike personasjene akkumulerer gjennom sine mange liv er fullt tilgjengelig for oversjelen (fordi de i praksis er ett).  I dyp meditasjon, og eller gjennom intuisjon, kan den enkelte personasje få tilgang til all oversjelens akkumulerte kunnskapsbase.  I denne sammenheng er det mange som setter likhetstegn mellom oversjelen og det høyere Jeg. Gjennom meditasjonspraksis kan man lære seg å åpne opp for kommunikasjon med sitt høyere Jeg, eller oversjelen, slik at man kan få tilgang til denne samlede erfaringsbasen.  Jeg gjentar at det er slik jeg oppfatter det og påstår ikke at dette er den eneste mulige tolkning eller sannhet.  Det er ment for å gi leseren en forståelse av begrepet personasje. 

Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: